Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam 1986 đến 2000 là gì?

Đường lối đổi mới của Đảng Cộng sản Việt Nam trên con đường đi lên CNXH giai đoạn 1986 đến 2000 là gì?

* Hoàn cảnh lịch sử:

– Trong nước: Sau 10 năm cả nước thực hiện cách mạng Chủ nghĩa xã hội, thực hiện hai kế hoạch 5 năm (1976 – 1980; 1981 – 1985) bên cạnh những thành tựu đạt được trên các lĩnh vực kinh tế, chính trị, xã hội. Cách mạng Việt Nam vẫn còn nhiều khó khăn, đưa nước ta lâm vào khủng hoảng.Do sai lầm nghiêm trọng và kéo dài chủ trương chính sách lớn, chỉ đạo chiến lược và chủ trương thực hiện.
– Thế giới: Ảnh hưởng của cuộc cách mạng khoa học – Kỹ thuật, làm thay đổi tình hình thế giới và quan hệ các nước. Liên Xô và các nước Đông Âu lâm vào khủng hoảng toàn diện và sâu sắc.
Trước tình hình thế giới và trong nước như vậy, để khắc phục, sủa chữa những sai lầm khuyết điểm, đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đẩy mạnh cách mạng tiến lên đòi hỏi Đảng và nhà nước phải tiến hành đổi mới.

* Đường lối đổi mới:

Đại Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ VI ( 12/1986 ) Đường lối đổi mới của Đảng được đề ra, được điều chỉnh, bổ sung và phát triển qua các kỳ đại hội lần thứ VII ( 6/1991), Lần VIII ( 6/1996), lần IX ( 4/2001).
– Đổi mởi đất nước đi lên Chủ nghĩa xã hội không phải là thay đổi mục tiêu Chủ nghĩa xã hội mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bắng các biện pháp bước đi thích hợp.
– Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ từ kinh tế, chính trị đến tổ chức tư tưởng văn hóa. Đổi mới kinh tế gắn liền với đổi mới chính trị, trọng tâm đổi mới về kinh tế.


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.