Bài tập 3 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D

Câu 3. Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

Hướng dẫn giải: (Hình 19)

Gọi S là diện tích đáy ABCD và h là chiều cao của khối hộp. Chia khối hộp thành khối tứ diện ACB’D’ và bốn khối chóp A.A’B’D’, C.C’B’D’, B’.BAC và D’. DAC. Ta thấy bốn khối chóp sau đều có diện tích đáy bằng Bài tập 3 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D và chiều cao bằng h, nên tổng các thể tích của chúng bằng

Bài tập 3 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình hộp ABCD.A’B’C’DBài tập 3 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D.

Từ đó suy ra thể tích của khối tứ diện

ACB’D’=Bài tập 3 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D. Do đó tỉ số của thể tích khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’ bằng 3.

Bài tập 3 trang 25 sgk hình học 12 - Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.