Hướng dẫn giải bài 4 trang 138 sgk giải tích 12 - Giải các phương trình

Bài 4. Giải các phương trình sau:

a) (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i;               b) (1 + 3i)z - (2 + 5i) = (2 + i)z;

c)  + (2 - 3i) = 5 - 2i.

Hướng dẫn giải:

a) Ta có (3 - 2i)z + (4 + 5i) = 7 + 3i (3 - 2i)z = 7 + 3i - 4 - 5i

            z =   z = 1. Vậy z = 1.

b) Ta có (1 + 3i)z - (2 + 5i) = (2 + i)z (1 + 3i)z -(2 + i)z = (2 + 5i)

            (1 + 3i - 2 - i)z = 2 + 5i (-1 + 2i)z = 2 + 5i

z =  

Vậy z = 

c) Ta có  + (2 - 3i) = 5 - 2i   = 5 - 2i - 2 + 3i

            z = (3 + i)(4 - 3i) z = 12 + 3 + (-9 + 4)i z = 15 -5i

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.