Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 30 Truyền tin qua Xináp

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 sách giáo khoa cơ bản bài 30 câu 1,2,3 truyền tin qua xináp
Câu 1: Chất trung gian hóa học có vai trò như thế nào trong truyền tin qua xinap?
Xináp là diện tiếp xúc giữa tế bào thần kinh với tế bào thần kinh, giữa tế bào thần kinh với tế bào khác (tế bào cơ, tế bào tuyến..)
Xinap gồm màng trước, màng sau, khe xinap và chùy xinap. Chùy xinap có các túi chứa chất trung gian hóa học. Việc chuyển giao xung thần kinh qua xinap nhờ chất trung gian hóa học. Việc chuyển giao xung thần kinh qua xinap làm thay đổi tính thấm ở màng sau xinap và làm xuất hiện xung thần kinh lan truyền đi tiếp. Enzim có màng sau xinap thủy phân axetincolin thành axetat và colin. Hai chất này quay trở lại chùy xinap và được tái tổng hợp lại thành axetincolin chứa trong các túi.
Câu 2 hãy chọn câu đúng vè xinap
Đáp án : B
Câu 3:Tại sao xung thần kinh trong một cung phản xạ chỉ theo một chiều?
Trong một cung phản xạ dẫn truyền xung thần kinh chỉ đi theo một chiều các nơron trong cung phản xạ liên hệ vói nhau qua xinap mà xinap chỉ cho xung thần kinh đi qua một chiều 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.