Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 44 Sinh sản vô tính ở động vật
Câu 1: So sánh sinh sản vô tính ở thực vật và động vật
Trả lời:
Điểm giống nhau: Từ một cá thể sinh ra một hoặc nhiều cá thể mới có bộ nhiễm sắc thể giống cá thể mẹ, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và tế bào trứng
- Các hình thức sinh sản vô tính đều dựa trên nguyên phân để tạo thế hệ mới.
- Từ một tế bào hay nhóm tế bào phát triển thành một cơ thể mới cũng giống hiện tượng sinh sản bằng phân mảnh. Tức là một tế bào hay nhóm tế bào trải qua phân bào nguyên nhiễm để tạo cơ thể mới.
Điểm khác nhau:
- Ở thực vật có hai hình thức sinh sản là sinh sản bằng bào tử và sinh sản sinh dưỡng, còn ở động vật có các hình thức phân đôi, mọc chồi, phân mảnh, trinh sinh.
Câu 2: khi điều kiện sống thai đổi đột ngột có thể dẫn đến hàng loạt cá thể động vật sinh sản vô tính bị chết, tại sao ?
Khi điều kiện sống thay đổi lớn động vật sinh sản vô tính có thể chết hàng loạt. Sở dĩ như vậy là do sinh sản vô tính tạo ra các thể hệ con cháu giống nhau về mặt di truyền vì vậy khi điều kiện sống thay đổi có thể dẫn đến chết hàng loạt.
Câu 3: Phân biệt sinh sản vô tính và tái sinh các bộ phận cơ thể.
- Sinh sản vô tính là kiểu sinh sản mà một cá thể sinh ra từ một hoặc nhiều cá thể mới giống hệt mình, không có sự kết hợp giữa tinh trùng và trứng
- Tái sinh là hiện tượng động vật (trải qua phân bào nguyên nhiễm) mọc lại những phần cơ thể đã mật mà không sinh ra cơ thể mới.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.