Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 45 Sinh sản hữu tính ở động vật

Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 45 Sinh sản hữu tính ở động vật
Câu 1: Cho biết sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính
Trả lời:
Sự khác nhau giữa sinh sản vô tính và sinh sản hữu tính:
- Sinh sản vô tính là hình thức sinh sản không có sự hợp nhât giữa các giao tử đực và giao tử cái. Con sinh ra giống giau và giống bố mẹ, sinh sản vô tính có hai hình thức là sinh sản bằng bao tử và sinh sản sinh dưỡng không qua phân bào nguyên nhiễm.
- Sinh sản hữu tính là quá trình hợp nhất giữa giao tử đực (n) và giao tử cái (n) thành hợp tử (2n) khởi đầu cá thể mới. Sinh sản hữu tính gồm 3 giai đoạn: hình thành giao tử, thụ tinh và phát triển phôi thai. Trong sinh sản hữu tính ở giảm phân I có sự tổ hợp và trao đổi chéo giữa các nhiễm sắc thể.


Câu 2: Cho ví dụ về vài loài động vật có thụ tinh ngoài. Tại sao thụ tinh ngoài phải thực hiện trong môi trường nước ?
Trả lời:
Những loài vật có thụ tinh ngoài như: cá, lưỡng cư. Thụ tinh ngoài cần có môi trường nước để tinh trùng trôi và gặp trứng mới thụ tinh được. Ở trên cạn không có nước tinh trùng không thể gặp trứng nên không thể xảy ra thụ tinh.
Câu 3: cho ví dụ về động vật thụ tinh trong
Trả lời:
Động vật thụ tinh trong chủ yếu sống trên cạn như chó mèo khỉ bò gà,.....
Câu 4: So sảnh sinh sản hữu tính ở đọng vật và thực vật?
Trả lời:
Điểm giống nhau: Cả 2 quá trình có sự kết hợp của giao tử đơn bội đực và cái tạo thành hợp tử lưỡng bội. Hợp tử lưỡng bội phát triển thành cơ thể mới mang thông tin di truyền bố và mẹ.
Điểm khác nhau: Ở quá trình tạo giao tử, thụ tinh và phát triển của hợp tự.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.