Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 10 Ảnh hưởng của các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp

Học tốt sinh học - Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 sách giáo khoa cơ bản bài 10 câu 1,2,3,4 Ảnh hưởng cảu các nhân tố ngoại cảnh đến quang hợp.


Hướng dẫn trả lời câu 1

Cường độ ánh sáng ảnh hưởng như thế nào đến quang hợp?
Chúng ta biết ràng sự ảnh hưởng của cường độ ánh sáng đối với quang hợp phụ thuộc vào nồng độ CO2. Khi nồng độ CO2 thấp, tăng cường độ ánh sáng thì cường độ quang hợp tăng không nhiều, khi tăng cường độ ánh sáng và tăng nồng độ CO2 thì cường độ quang hợp tăng mạnh. Với nồng độ CO2 thích hợp, khi cường độ ánh sáng vượt quá điểm bù, cường độ quang hợp tăng tỉ lệ thuận với cường độ ánh sáng cho đến điểm no sáng, trên đó có tăng cường độ ánh sáng cường độ quang hợp không căng. Sự phụ thuộc của quang hợp vào cường độ ánh sáng còn  phụ thuộc vào đặc trưng sinh thái của từng loại cây  (cây chịu sáng, cây chịu bóng,...)

Hướng dẫn trả lời câu 2

Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp - duc lux ?
Vai trò của nước trong pha sáng của quang hợp: không có nước cây xanh không thể tiến hành quang hợp được. Nước là nguyên liệu cho quá trình phân li nước trong pha sáng của quang hợp. Có quang phân nước thì mới có H+ và e- tham gia vào chuỗi chuyền điện tử trong màng tilacoit để hình thành nên chất khử NADPH và làm xuất hiện gradien nồng độ H+ quang màng tilacoit là cơ sở để tổng hợp ATP.

Hướng dẫn trả lời câu 3

Trình bày sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ.
Sự phụ thuộc của quang hợp vào nhiệt độ như sau: nhiệt độ ảnh hưởng đến phản ứng enzim trong quang hợp.
Nhiệt độ cực tiểu làm ngưng quang hợp ở các cây khác nhau, thực vật vùng cực -5oC, á nhiệt đới từ 0-2oC, nhiệt đới 4-8oC.
Nhiệt độ cực đại làm ngưng quang hợp các cây cũng không giống nhau.

Hướng dẫn trả lời câu 4

Cho ví dụ về vai trò của các nguyên tố khoáng trong hệ sắc tố quang hợp
Ion khoáng ảnh hưởng nhiều đến mặt quang hợp như:
- N,P,S tham gia cấu thành enzim quang hợp
- Mg,N tham gia cấu thành phân tử diệp lục
- Mn, Cl liên quang đến quang phân li nước

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.