Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 36 Phát triển ở thực vật có hoa

Câu 1,2,3,4


Câu 1: Phát triển ở thực vật là gì?
Phát triển của thực vật bao gồm 3 quá trình liên quan mật thiết với nhau: sinh trưởng, phân hóa và phát sinh hình thái các cơ quan (rẽ, thân , lá, hoa, quả, hạt).
Câu 2: Lúc nào thì cây ra hoa?
Cây ra hoa khi đã có những điều kiện thích hợp (tuổi, nhiệt độ, ánh sáng) tùy vào loại giống, loài cây, các chồi đỉnh thân chuyển từ trạng thái sinh dướng thành lá sang trạng thái sinh sản thành hoa.
Câu 3: Đáp án C
Câu 4: Đáp án A,B

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.