Trả lời câu hỏi Sinh học 11 bài 9 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM

Học tốt sinh học - Hướng dẫn trả lời câu hỏi Sinh học 11 sách giáo khoa cơ bản bài 9 câu 1,2,3,4,5,6,7 Quang hợp ở các nhóm thực vật C3, C4 và CAM.Hướng dẫn trả lời câu 1

Nêu khái niệm và điều kiện cần có của pha sáng trong quang hợp?
- Pha sáng của quang hợp là pha chuyển hóa năng lượng ánh sáng được diệp lục hấp thụ thành năng lượng của các liên kết hóa học trong ATP và NADPH
- Pha sáng chỉ xảy ra ở tilacoit khi có ánh sáng chiếu vào diệp lục

Hướng dẫn trả lời câu 2

Câu trả lời sinh học được soạn bởi duc lux.
Ôxi trong quang hợp có nguồn gốc từ đâu?
Ô xi trong quang hợp có nguồn gốc từ nước theo phản ứng sau:
2H2O -> 4H+ + 4e- + O2

Hướng dẫn trả lời câu 3

Sản phẩm của pha sáng là gì ?
Sản phẩm của pha sáng là ATP, NADPH và O2

Hướng dẫn trả lời câu 4

Những hợp chất nào mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbonhidrat?
Các sản phảm của pha sáng mang năng lượng ánh sáng vào pha tối để đồng hóa CO2 thành cacbondidrat là ATP và NADPH.

Hướng dẫn trả lời câu 5

Quan sát các hình 9,2, 9.3, và 9.4 nêu sự giống và khác nhau giữa chu kì C3, chu kì C4 và chu kì CAM
*Giống nhau: Cả 3 chu trình đều có chu trình Canvin tạo ra PGA rồi từ đó hình thành nên các hợp chất cacbonhidrat, axit amin, protein, lipit.
*Khác nhau:
- Chất nhận chu trình C3 la ribolozo-1,5-diphotphat. Chất nhận của chu trình C4 là axit photphonolporuvic.
- Sản phẩm ổn định đầu tiên của chu trình C3 là hợp chất 3 cacbon APG, sản phẩm ổn định đầu tiên của C4 là hợp chất 4 cacbon axit oxaloexatic và axit malic.aspactic,
- Tiến trình của chu trình C3 chỉ có 1 gia đoạn là chu trình can vin xảy ra ở tế bào nhu mô thịt lá.Tiến trình chu trình C4 gồm 2 giai đoạn: giai đoạn I của chu trình C4 xảy ra trong tế bào nhu mô thịt lá, giai đoạn II là chu trình canvin xảy ra trong tế bào bao bó mạch. Cả hai giai đoạn đều diễn ra ban ngày. Với chu trình CAM thì giai đoạn đầu cố định CO2 thực hiện vào ban đêm. Giai đoạn tái cố định CO2 theo chu trình canvin thực hiện vào ban ngày lúc khí khổng đóng.

Hướng dẫn trả lời câu 6

Đáp án D

Hướng dẫn trả lời câu 7

Đáp án D

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.