BTCB – MẪU NGUYÊN TỬ BORH

Bài 1: Xác định độ biến thiên năng lượng của electron trong nguyên tử hydro khi nó bức xạ ánh sáng có bước sóng 0,486μm

ĐS: ΔE = 40,9.10–20J

12A10 – NHÓM 2 – 2011-2012


Bài 2: Để ion hóa nguyên tử hiđrô, người ta cần một năng lượng là 13,6 eV. Tính bước sóng ngắn nhất của vạch quang phổ có thể có được trong quang phổ của hiđrô?

12A10 – NHÓM 2 – 2011-2012


Bài 3: Nguyên tử Hiđrô quỹ đạo K có bán kính 0,53.10-10m. Tìm bán kính của quỹ đạo O:
A. 0,106.10-10m
B. 2,65.10-10m
C. 8,48.10-10m
D. 13,25.10-10m

12A10 – NHÓM 3 – 2011-2012


Bài 4: Trong nguyên tử Hyđrô, bán kính nguyên tử ở trạng thái cơ bản là r0. Khi êlectron quay trên quỹ đạo N thì bán kính quỹ đạo là:
A. 9r0.
B. 4r0.
C. 2r0.
D. 16r0.

12A10 – NHÓM 3 – 2011-2012


Bài 5: Bức xạ có bước sóng ngắn nhất mà nguyên tử hidro có thể phát ra được là tia tử ngọai có bước sóng 0,0913 μm. Hãy tính năng lượng cần thiết để ion hóa nguyên tử hidro?
A. 2,8.10-20 J
B. 13,6.10-19 J
C. 6,625.10-34 J
D. 2,18.10-18 J

12A10 – NHÓM 3 – 2011-2012


Bài 6: Chọn câu trả lời đúng: Mức năng lượng của các quỹ đạo dừng của nguyên tử hydrô lần lượt từ trong ra ngoài là E1 = -13,6 eV ; E2 = -3,4 eV ; E3 = -1,5 eV; E4 = -0,85 eV. Nguyên tử ở trạng thái cơ bản có khả năng hấp thụ các photon có năng lượng nào dưới đây để nhảy lên một trong các mức trên?
A. 12,2 eV.
B. 3,4 eV.
C. 10,2 eV.
D. 1,9 eV.

12A10 – NHÓM 4 – 2011-2012


Bài 7: Một đám nguyên tử hiđrô đang ở trạng thái kích thích mà êlectron chuyển động trên quỹ đạo dừng N. Khi êlectron chuyển về các quỹ đạo dừng bên trong thì quang phổ vạch phát xạ của đám nguyên tử đó có bao nhiêu vạch?
A. 3.
B. 1.
C. 4.
D. 6.

12A10 – NHÓM 4 – 2011-2012Bài 8: Biết hằng số Plank h = 6,625.10-34 J.s và độ lớn của điện tích nguyên tố là 1,6.10-19 C. Khi nguyên tử hidro chuyển từ trạng thái dừng có năng lượng -1,514 eV sang trạng thái dừng có năng lượng -3,407 eV thì nguyên tử phát ra bức xạ có tần số:
A. 2,571.1013 Hz.
B. 4,572.1014 Hz.
C. 3,879.1014 Hz.
D. 6,542.1012 Hz.

12A10 – NHÓM 5 – 2011-2012


Bài 9: Bán kính quỹ đạo Bo thứ ba là 4,77.10-10m. Bán kính bằng 8,48.10-10m ứng với bán kính quỹ đạo Bo thứ:
A. 4
B. 5
C. 6
D. 7

12A10 – NHÓM 5 – 2011-2012

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.