CHƯƠNG III – BÀI 3: MẠCH ĐIỆN XOAY CHIỀU MẮC NỐI TIẾP (MẠCH RLC)

I- Quan hệ giữa dòng điện và hiệu điện thế trong đoạn mạch RLC

Đoạn mạch gồm điện trở thuần R, cuộn dây thuần cảm L, tụ điện C mắc nối tiếp gọi là mạch RLC.– Đặt vào hai đầu đoạn mạch RLC một hiệu điện thế xoay chiều thì có dòng điện xoay chiều chạy trong mạch. Vì R, L, C nối tiếp nên i qua R, L, C là như nhau: i = I0cos(ωt)(A).
– Hiệu điện thế giữa hai đầu R:

uR = U0Rcos(ωt)(V)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu cuộn cảm L:

uL = U0Lcos(ωt + )(V)

- Hiệu điện thế giữa hai đầu tụ điện C:

uC = U0Ccos(ωt – )(V)

- Hiệu điện thế ở đầu đoạn mạch là:

u = uR + uL + uC = U0cos(ωt + φu)(V)

– Áp dụng giản đồ vectơ quay, trục gốc là trục cường độ:

 • uR được biểu diễn bởi
 • uL được biểu diễn bởi
 • uC được biểu diễn bởi
 • uAB được biểu diễn bởi
1/ Hiệu điện thế U0 và U – Tổng trở


2/ Độ lệch pha giữa hiệu điện thế và dòng điện trong mạch


Chú ý:

a. Mạch có 3 phần tử R, L, C nối tiếp
 • ZL > ZCu/i > 0) : u nhanh pha hơn i: đoạn mạch mang tính cảm kháng.
 • ZL < ZCu/i < 0) : u chậm pha hơn i: đoạn mạch mang tính dung kháng.
 • ZL = ZCu/i = 0) : u cùng pha với i: đoạn mạch mang tính cộng hưởng.
b. Mạch có 2 phần tử R, L hoặc R, C nối tiếp
 • ZL nối tiếp với R và ZL = R: u nhanh pha hơn i (hoặc uR) một góc .
 • ZC nối tiếp với R và ZC = R: u chậm pha hơn i (hoặc uR) một góc .
3/ Độ lệch pha giữa hiệu điện thế hai đầu đoạn mạch và hiệu điện thế các đoạn mạch
 • uL vuông pha với uR: φuL – φuR =
 • uC vuông pha với uR: φuC – φuR = -
 • uL ngược pha với uC: = π

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.