TRẮC NGHIỆM GIAO THOA SÓNG CƠ HỌC

 1. Trong giao thoa sóng nước và 2 nguồn kết hợp A và B, quỹ tích những điểm dao động với biên độ cực đại là:

  1. Họ hyperbol có tiêu điểm là A và B, kể cả trung trực của AB.
  2. Hai họ hyperbol xen kẻ nhau có tiêu điểm là A và B, kể cả trung trực của AB.
  3. Hai họ parabol xen kẻ nhau có tiêu điểm là A và B, kể cả trung trực của AB.
  4. Họ parabol có tiêu điểm là A và B, kể cả trung trực của AB.
 2. Hai nguồn sóng kết hợp A, B có phương trình u = asin(ωt). Xét tại điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. Để biên độ sóng tại M có giá trị bằng 2a thì:

  1. d2 – d1 = (2k + 1) ; k N.
  2. d2 – d1  = k ; k N.
  3. d2 – d1  = kλ ; k N.
  4. d2 – d1  = (2k + 1)λ; k N.
 3. Hai nguồn sóng kết hợp A, B có phương trình u = asinωt. Xét tại điểm M cách A và B lần lượt là d1 và d2. M là điểm đứng yên trong vùng giao thoa khi:

  1. d2 – d1  = (k + 1) ; N.
  2. d2 – d1  = (k + )λ; k N.
  3. d2 – d1  = (2k + 1)λ; k N.
  4. d2 – d1  = (2k + ) ; k N.
 4. Sóng tại A và B có dạng: u = asinωt. Biên độ dao động tại một điểm trong vùng giao thoa cách hai nguồn khoảng d1 và d2 là:

  1. A = 2acos π
  2. A = 2acos 2π
  3. A = 2acos 2π
  4. A = 2acosπ
 5. Hai sóng phát ra từ hai nguồn đồng bộ. Cực đại giao thoa chỉ nằm tại các điểm có hiệu khoảng cách tới hai nguồn bằng:

  1. một số nguyên lần nửa bước sóng.
  2. một số lẻ lần bước sóng.
  3. một số nguyên lần bước sóng.
  4. một số chẵn lần bước sóng.
 6. Trong giao thoa sóng mặt nước tạo ra bởi hai nguồn kết hợp đồng bộ giống nhau thì miền nằm giữa hai nguồn sẽ xuất hiện hai nhóm: nhóm đường cực đại (tập hợp bởi các điểm dao động với biên độ cực đại) và nhóm đường cực tiểu (tập hợp bởi các điểm đứng yên), trong đó:

  1. số đường cực đại và số đường cực tiểu luôn là số chẵn.
  2. số đường cực đại và số đường cực tiểu luôn là số lẻ.
  3. số đường cực đại là số chẵn và số đường cực tiểu là số lẻ.
  4. số đường cực đại là số lẻ và số đường cực tiểu là số chẵn.
 7. Chọn phát biểu ĐÚNG. Trong giao thoa sóng nước:

  1. Hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn kết hợp đến một điểm có giá trị bằng bội số chẵn lần nửa bước sóng thì điểm đó dao động với biên độ cực đại.
  2. Tổng số dãy cực đại luôn là số lẻ, tổng số dãy cực tiểu luôn là số chẵn.
  3. Tổng số dãy cực đại luôn là số chẵn, tổng số dãy cực tiểu luôn là số lẻ.
  4. Hiệu đường đi của hai sóng từ hai nguồn đến một điểm có giá trị bằng bội số bán nguyên lần nửa bước sóng thì điểm đó dao động với biên độ cực tiểu.
 8. Hiệu pha của hai sóng giống nhau phải bằng bao nhiêu để khi giao thoa sóng hoàn toàn triệt tiêu?

  1. 0
  2. π
 9. Cho hai nguồn sóng đồng bộ S1, S2 trên mặt nước dao động với tần số f; tốc độ truyền sóng là v. Khoảng cách giữa hai điểm có cực đại giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S­1S2 là:

  1. λ
 10. Cho hai nguồn sóng đồng bộ S1, S2 trên mặt nước dao động với tần số f; tốc độ truyền sóng là v. Khoảng cách giữa hai điểm có cực tiểu giao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S­1S2 là:

 11. Cho hai nguồn sóng đồng bộ S1, S2 trên mặt nước dao động với bước sóng là λ. Khoảng cách giữa điểm có cực đại giao thoa và điểm có cực tiểu giao thao thoa cạnh nhau trên đoạn thẳng S­1S2 là:

  1. λ
 12. Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp là S1 và S2 trên mặt nước phát ra hai sóng đồng bộ có cùng biên độ 0,5 cm, bước sóng l  = 4 cm. Điểm M trên mặt nước cách S1 một đoạn 20 cm và cách S2 một đoạn 12 cm sẽ có biên độ là:

  1. 0(cm).
  2. 0,5(cm).
  3. 2(cm).
  4. 1(cm).
 13. Thực hiện giao thoa sóng với hai nguồn kết hợp là S1 và S2 trên mặt nước phát ra hai sóng đồng bộ có cùng biên độ 0,5 cm, tần số f = 15 Hz, tốc độ truyền sóng v = 60 cm/s. Điểm M trên mặt nước cách S1 một đoạn 20 cm và cách S2 một đoạn 10 cm sẽ có biên độ là:

  1. 0(cm)
  2. 2(cm).
  3. 1(cm).
  4. 0,5(cm).
 14. Người ta khảo sát hiện tượng giao thoa trên mặt nước tạo thành do hai nguồn kết hợp A và B dao động với tần số 15Hz. Người ta thấy sóng có biên độ cực đại thứ nhất kể từ đường trung trực của AB tại những điểm M có hiệu khoảng cách đến A và B bằng 2cm. Tính vận tốc truyền sóng trên mặt nước.

  1. 45cm/s.
  2. 26 cm/s.
  3. 30 cm/s.
  4. 15 cm/s
 15. Trong một thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp dao động với tần số f = 10Hz, vận tốc truyền sóng trên mặt nước v = 30cm/s. Biên độ sóng tổng hợp tại điểm M cực đại hay cực tiểu nếu điểm M cách hai nguồn kết hợp các đoạn d1 = 31cm và d2 = 25cm.

  1. cực đại thứ ba.
  2. cực tiểu thứ hai.
  3. cực tiểu thứ ba.
  4. cực đại thứ hai.
 16. Trong thí nghiệm giao thoa sóng trên mặt nước, hai nguồn kết hợp A và B có tần số 15Hz, tốc độ truyền sóng là 30cm/s. Tại điểm M cách A và B lần lượt là 31cm và 26cm là vân cực đại hay vân đứng yên thứ mấy ?

  1. Đứng yên thứ 3.
  2. Đứng yên thứ 2
  3. Cực đại thứ 2
  4. Cực đại thứ 3
 17. Trong một thí nghiệm giao thoa trên mặt nước, hai nguồn kết hợp S1 và S2 dao động với tần số f = 15Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt nước là 30cm/s. Tại một thời điểm nào sau đây dao động sẽ có biên độ cực đại (d1 và d2 lần lượt là khoảng cách từ điểm đang xét đến S1 và S2:

  1. M (d = 25cm và d2 = 20cm).
  2. N (d = 24cm và d2 = 21cm).
  3. O (d = 25cm và d2 = 21cm).
  4. P (d = 32cm và d2 = 25cm).
 18. Cho hai nguồn sóng đồng bộ S1 và S2 cách nhau 12 cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 40 Hz. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 0,8 m/s. Số đường giao thoa cực đại xuất hiện trong khoảng giữa S1 S2 là:

  1. 7
  2. 9
  3. 13
  4. 11
 19. Hai nguồn sóng kết hợp S1, S2 cách nhau 12cm, phát sóng có tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Tổng số dãy cực đại là:

  1. 5 dãy.
  2. 3 dãy.
  3. 9 dãy.
  4. 7 dãy.
 20. Hai nguồn phát sóng âm S1, S2 cách nhau 2m, phát ra âm có cùng tần số f = 420Hz, cùng biên độ a và cùng pha. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 336m/s. Số điểm trên đoạn S1S2 tại đó nhận được âm thanh với biên độ cực tiểu là:

  1. 6 điểm.
  2. 3 điểm.
  3. 4 điểm.
  4. 5 điểm.
 21. Cho hai nguồn sóng đồng bộ S1 và S2 cách nhau 10 cm trên mặt nước phát hai sóng kết hợp có cùng tần số f = 50 Hz. Tốc độ truyền sóng trong môi trường là v = 1 m/s. Số đường hypebol cực đại xuất hiện trong khoảng giữa S1 S2 là:

  1. 7
  2. 9
  3. 10
  4. 8
 22. Trong thí nghiệm về giao thoa sóng trên mặt chất lỏng, hai nguồn kết hợp S1S2 cách nhau 10cm, dao động với bước sóng λ = 2cm. Tìm số điểm dao động cực đại, số điểm cực tiểu quan sát được trên mặt chất lỏng.

  1. 9 điểm cực đại, 10 điểm cực tiểu.
  2. 10 điểm cực đại, 9 điểm cực tiểu.
  3. 9 điểm cực đại, 11 điểm cực tiểu.
  4. 10 điểm cực đại, 11 điểm cực tiểu.
 23. Hai nguồn A, B cách nhau 10cm dao động với tần số 20Hz. Vận tốc truyền sóng trên mặt chất lỏng là 0,3m/s. Số gợn lồi và số điểm đứng yên không dao động trên đoạn AB là:

  1. 14 gợn lồi và 13 điểm đứng yên không dao động.
  2. 13 gợn lồi và 13 điểm đứng yên không dao động.       
  3. 13 gợn lồi và 14 điểm đứng yên không dao động.
  4. 14 gợn lồi và 14 điểm đứng yên không dao động.       
 24. Hai nguồn phát sóng âm S1, S2 cách nhau 4m, phát ra âm có cùng tần số f = 420Hz, cùng biên độ a và cùng pha. Vận tốc truyền âm trong không khí là v = 420m/s. Số điểm trên đoạn S1S2 tại đó nhận được âm thanh với biên độ cực tiểu là:

  1. 6 điểm.
  2. 4 điểm.
  3. 5 điểm.
  4. 8 điểm.
 25. Hai nguồn sóng kết hợp cùng pha S1, S2 cách nhau 12cm, phát sóng có tần số f = 40Hz, vận tốc truyền sóng v = 2m/s. Vẽ một vòng tròn bao cả 2 nguồn sóng vào trong, trên vòng tròn ấy có bao nhiêu điểm dao động với biên độ cực đại?

  1. 10
  2. 3
  3. 5
  4. 7
Số câu:
Câu đúng:0
Thời gian: 40 phút

  Bắt đầu
  Hoàn tất
  Làm lại

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.