BTCB – LƯỢNG TỬ ÁNH SÁNG

Bài 1: Khi giảm bước sóng (thỏa điều kiện ) của ánh sáng chiếu vào một tấm kim loại đi một nửa và tăng cường độ ánh sáng chiếu vào lên 4 lần thì công thoát của kim loại đó:
A. giảm một nửa.
B. tăng gấp đôi.
C. tăng gấp 4 lần.
D. không đổi.
Bài 2: Bước sóng giới hạn của kim loại là λo = 662,5nm. Cho h = 6,625.10-34Js,c = 3.108m/s. Công thoát của kim loại đó là:
A. 3.1019 eV
B. 1,875 eV
C. 1,75eV
D. 3,2.1019 eV
Bài 3: Ánh sáng có bước sóng 0,75μm có thể gây ra hiện tượng quang điện ở chất nào dưới đây?
A. Canxi
B. Đồng
C. Bạc
D. Kẽm
Bài 4: Một tấm kim loại có công thoát bằng 3,55 eV. Người ta lần lượt chiếu vào tấm kim loại này các bức xạ có bước sóng λ1 = 0,40 μm và λ2 = 0,30 μm . Cho h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s. Hỏi với bức xạ nào thì hiện tượng quang điện xảy ra?
A. Bức xạ λ1.
B. Bức xạ λ2.
C. Cả hai bức xạ λ1 và λ2.
D. Không có bức xạ nào.

12A10 – NHÓM 7 – 2011-2012


Bài 5: Một ngọn đèn phát ra ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,6625μm sẽ phát ra bao nhiêu phôtôn trong một giây, nếu công suất phát xạ của đèn là 9W. Cho h = 6,625.10-34Js, c = 3.108m/s.
A. 1,5.1012 hạt
B. 1,5.1014 hạt
C. 3.1013 hạt
D. 3.1019 hạt

12A10 – NHÓM 7 – 2011-2012


Bài 6: Một nguồn phát ánh sáng đơn sắc có bước sóng 0,3µm. Công suất của nguồn là 25 W.
a) Tính số photon m nguồn phát ra trong 1s?
b) Chiếu chùm sáng do nguồn này phát ra vào một tấm kẽm (có giới hạn quang điện là 0,35µm). Cho rằng năng lượng mà quang electron hấp thụ một phần dùng để giải phóng nó, phần còn lại hoàn toàn biến thành động năng của nó. Hãy tính động năng này. Cho h = 6,625.10-34Js; c = 3.108m/s.

12A10 – NHÓM 6 – 2011-2012


Bài 7: Hiệu điện thế giữa anốt và catốt của một ống Rơnghen là 150KV.
a) Tính động năng của electron khi đến đối catốt.
b) Tính bước sóng ngắn nhất của tia Rơnghen mà ống đó có thể phát ra.

Đáp số: a)150 keV; b) 8,3.10 –12 m

12A10 – NHÓM 6 – 2011-2012


Bài 7: Hiệu điện thế giữa anôt và catôt của một ống Cu-lít-giơ là 12 kV. Tính tốc độ cực đại của các electron đập vào anôt. Cho khối lượng và điện tích của các electron là me = 9,1.10-31kg; -e = -1,6.10-19C.

ĐS: 77 000km/s

12A10 – NHÓM 1 – 2011-2012


Bài 8: Tốc độ của các electron khi đập vào anôt của một ống cu-lít-giơ là 45000km/s. Để tăng tốc độ này thêm 5000km/s, phải tăng hiệu điện thế đặt vào ống thêm bao nhiêu?

ĐS: U = 1300V

12A10 – NHÓM 1 – 2011-2012

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.