CHƯƠNG IV – BÀI 4: THẾ NĂNG

I- Thế năng trọng trường

1/ Trọng trường

Biểu hiện của trọng trường là sự xuất hiện trọng lực tác dụng lên một vật khối lượng m đặt tại một vị trí bất kì trong khoảng không gian có trọng trường.

2/ Định nghĩa thế năng trọng trường (Gravitation potental energy)

- Thế năng trọng trường của một vật là dạng năng lượng tương tác giữa Trái Đất và vật, nó phụ thuộc vào vị trí của vật trong trọng trường.

- Khi một vật khối lượng m đặt ở độ cao h so với mặt đất (trong trọng trường của Trái Đất) thì thế năng trọng trường của vật được định nghĩa bằng công thức:

- Chú ý:

  • Khi tính thế năng của một vật ta phải chọn một điểm nào đó để làm gốc thế năng (Thế năng tại điểm gốc bằng 0).
  • Thế năng của một vật tại một vị trí nào đó chính là độ chênh lệch giá trị thế năng tại điểm đó so với gốc.

3/ Liên hệ giữa biến thiên thế năng và công của trọng lực

Khi một vật chuyển động trong trọng trường từ điểm nọ đến điểm kia trong trọng trường thì công của trọng lực của vật có giá trị bằng hiệu thế năng trọng trường tại hai điểm đó.

II- Thế năng đàn hồi

1/ Định nghĩa thế năng đàn hồi (Elasticity potental energy)

Thế năng đàn hồi là dạng năng lượng của một vật chịu tác dụng của lực đàn hồi.

2/ Công thức thế năng đàn hồi

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.