CHƯƠNG III – BÀI 1: CÂN BẰNG CỦA MỘT VẬT CHỊU TÁC DỤNG CỦA HAI LỰC VÀ CỦA BA LỰC KHÔNG SONG SONG

I- Cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

1/ Điều kiện cân bằng tổng quát

Điều kiện cân bằng của một chất điểm là hợp lực của tất cả các lực tác dụng lên nó phải bằng 0.

2/ Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của hai lực

Muốn cho một vật chịu tác dụng của hai lực ở trạng thái cân bằng thì hai lực đó phải cùng giá, cùng độ lớn và ngược chiều.

3/ Cách xác định trọng tâm của một vật phẳng, mỏng bằng phương pháp thực nghiệm

- Như đã biết, trọng tâm là điểm đặt của trọng lực của vật.

Dựa vào điều kiện cân bằng trên đây, ta có thể đưa ra cách xác định trọng tâm của vật phẳng, mỏng như sau:
– Buộc dây vào một lỗ nhỏ ở mép của vật rồi treo nó lên.
– Vật đứng yên dưới tác dụng của hai lực cân bằng:

  • Trọng lực của vật đặt tại trọng tâm.
  • Lực căng của dây đặt tại điểm treo.

Do đó, trọng tâm của vật phải nằm trên đường kéo dài AB của dây treo.
– Sau đó buộc dây vào một điểm khác ở mép vật rồi treo vật lên. Khi ấy trọng tâm phải nằm trên đường thứ hai CD.
Như vậy, trọng tâm là giao điểm của hai đường thẳng AB và CD.

III- Cân bằng của một vật chịu tác dụng của ba lực không song song

1/ Quy tắc tổng hợp hai lực đồng quy

Hợp lực của hai lực đồng qui là đường chéo của hình bình hành tạo bởi hai lực thành phần.

Hoặc ta dùng phương pháp nối đuôi

2/ Điều kiện cân bằng của một vật chịu tác dụng của 3 lực không song song

Muốn cho một vật rắn chịu tác dụng của ba lực không song song ở trạng thái cân bằng thì:

– Ba lực đó phải có giá đồng phẳng và đồng qui.
– Hợp lực của hai lực phải cân bằng với lực thứ ba.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.