Bài C3 trang 81 sgk vật lí 7

Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

C3. Hãy cho biết vôn kế được mắc như thế nào với đèn 1 và đèn 2.

a) Đóng công tắc, đọc và ghi số chỉ U12 của vôn kế vào bảng 1 của bản báo cáo.

b) Làm tương tự để đo hiệu điện thế U34 và UMN.

Hướng dẫn giải:

Vôn kế được mắc song song với đèn 1 và đèn 2.

Trả lời Dong Son , 20:18 ngày 18/11/2016 Xem thêm