Bài 5 trang 216 sgk vật lý 11

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

Bài 5. Đặt f1 và f2 lần lượt là tiêu cự của vật kính và thị kính của kính thiên văn.

Xét các biểu thức:

. f1 + f2 ;

;

.

Số bội giác của kính thiên văn ngắm chừng ở vô cực có biểu thức nào ?

A. 

B.  

C. 

D. Biểu thức khác.

Hướng dẫn giải:

Chọn B.

Trả lời Son Dong , 09:27 ngày 18/11/2016 Xem thêm