Bài 6 trang 83 sgk vật lí 10

Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất

6. Một vệ tinh nhân tạo bay quanh Trái Đất ở độ cao h bằng bán kính R của Trái Đất. Cho R = 6 400km và lấy g = 10m/s2. 

Hãy tính tốc độ và chu kì quay của vệ tinh.

Hướng dẫn:

Ta có: Fhd= Fht    = >   G  =  

=> v =  khi h = R

=> v =  (1)

Mặt khác do:

g =    <=> gR2 = G.MTĐ  (2)

Từ (1) và (2) => v =   =  = 

=> v =  = 5,656.103m/s

+ Chu kì T = 

Mà v = ω (R + h)

=> T =  

=> T = 

=> T =   = 14,212,16s

=> T ≈14,212 (s)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.