2 Cách sử dụng Since và For

Giới từ là từ để nối danh từ với từ đứng trước nó để tạo thành một cum từ. Ví dụ : put it in table, blow it up your ass,.. Các cụm từ này có thể là ngữ trạng từ – để bổ nghĩa cho động từ, hoặc là ngữ tính từ – để bổ nghĩa cho tính từ. Hiện giờ nếu nói về IELST thì 2 giới từ For và Since là hay bị nhầm nhất. Bài viết này sẽ hướng dẫn cách dùng since và for trong thời gian.

1. Giới từ Since

Since thường đi kèm một từ chỉ thời gian và dùng với hiện tại hoàn thành và hiện tại hoàn thành quá khứ để chỉ một thời điểm rõ trong quá khứ đến một mốc thời gian cụ thể.

2. Giới từ For

For dùng khi muốn chỉ một sự việc từ quá khứ kéo dài tới hiện tại trong một khoảng thời gian

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.