hình học lớp 8

cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm cạnh BC. Trên AB và AC lần lượt lấy 2 điểm E và F. CM: diện tích tam giác DEF nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 diện tích tam giác ABC. Khi nào diện tích tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất?'

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.