co cho minh bai nay nhung minh k giai duoc

cô cho mình bài này nhưng mình k giai duoc

các bạn xem rồi giải giúp minh với

cho tam giác ABC. Gọi D là trung điểm cạnh BC. Trên AB và AC lần lượt lấy 2 điểm E và F. CM: diện tích tam giác DEF nhỏ hơn hoặc bằng 1/2 diện tích tam giác ABC. Khi nào diện tích tam giác DEF đạt giá trị lớn nhất?'

Trả lời ha thi lan anh , 16:39 ngày 21/12/2015 Xem thêm