1 người nuôi 1 đàn gà trog đó số gà trống =1/8 số gà mái nếu cũng đàn gà ấy nhưng gà trống nhìu hơn 2 con thì số gà trống = 1/6 tổng số con trong đàn hỏi có bao nhiu con gà trống có bao nhiu con gà trống??? giúp tớ với

1 người nuôi 1 đàn gà trog đó số gà trống =1/8 số gà mái nếu cũng đàn gà ấy nhưng gà trống nhìu hơn 2 con thì số gà trống = 1/6 tổng số con trong đàn hỏi có bao nhiu con gà trống có bao nhiu con gà trống??? giúp tớ với