Giáo duc công dân.Một số câu hỏi ôn thi HK2

1.Nêu chức năng và nhiệm vụ của Quốc hội,Chính phủ?

2.Phân biệt tín ngưỡng tôn giáo với mê tín dị đoan ? VD

3.Thế nào di sản văn hóa vật thể và di sản văn hóa phi vật thể.Cho VD ?

4.Chức năng,nhiệm vụ của UBND xã (phường,thị trấn)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.