cho 4.76 g hỗn hợp gồm na2s03 , na2so4 và nahso4 tác dụng với đ h2so4 dư thu được 672 ml khí (đktc). Cũng lượng hỗn hợp đó khi hòa tan vào h2o thì tác dụng vừa đủ với 25g đ Naoh 3.2% . Xác định % khối lượng na2so3 trong hỗn hợp ban đầu.

cho 4.76 g hỗn hợp gồm na2s03 , na2so4 và nahso4 tác dụng với đ h2so4 dư thu được 672 ml khí (đktc). Cũng lượng hỗn hợp đó khi hòa tan vào h2o thì tác dụng vừa đủ với 25g đ Naoh 3.2% . Xác định % khối lượng na2so3 trong hỗn hợp ban đầu.
Trả lời lê hiệp kin , 08:15 ngày 16/04/2015 Xem thêm