giúp t với

cho hỗn hợp X gồm Cu(no3)2 , fe(no3)2 , fe(no3)3 , mg(no3)2 trong đó oxi chiếm 60% về khối lượng , cho koh dư vào dung dịch x 84 gam thu được chất rắn đem nung trong không khí đến khối lượng không đổi thu đc 27,42 gam oxit ; phần trăm khối lượng fe(no3)2 trong x là 

A , 1,83% 

B . 2,11% 

C , 3,21% 

D , 2,55%

Trả lời Hoàng Hà , 00:08 ngày 05/04/2015 Xem thêm