các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư

tại sao trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế lại đóng vai trò quyết định đến sự phân bố dân cư?

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.