các nhân tố ảnh hưởng đến sự phân bố dân cư

tại sao trình độ phát triển của lực lượng sản xuất và tính chất của nền kinh tế lại đóng vai trò quyết định đến sự phân bố dân cư?
Trả lời Lưu Thị Hiền , 09:55 ngày 14/12/2014 Xem thêm