Soạn văn bài bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

     

Soạn văn bài bố cục và phương pháp lập luận trong bài văn nghị luận

I. Mối quan hệ giữa bố cục và lập luận

- Bài văn có ba phần lớn

I. Mở bài. II. Thân bài III. Kết bài

- Mỗi phần I và II có một đoạn văn. Riêng phần II có hai đoạn văn.

- * Ở đây, có một luận điểm lớn xuất phát: "Dân ta có lòng nồng nàn yêu nước". Để nêu bật tầm quan trọng của nó, tác giả giải thích đó là một truyền thống quý báu và có vai trò giữ nước.

 * Tiếp đó là luận điểm nhỏ.

+ Lòng yêu nước trong quá khứ (truyền thống). Tác giả dẫn ra các ví dụ lịch sử.

+ Lòng yêu nước trong hiện tai. Tác giả dẫn chứng bằng cách liệt kê đầy đủ các tầng lớp nhân dân (già, trẻ, trai, gái, miền xuôi, miền ngược).

 * Tiếp đó, tác giả rút ra kết luận "Bổn phận của chúng ta...", "làm cho tinh thần yêu nước của tất cả mọi người đem ra thực hành vào công việc yêu nước, kháng chiến".

Các đưa lập luận, dẫn chứng đi đến kết luận như vậy.

II. Luyện tập

Trả lời các câu hỏi.

a. Bài văn nêu tư tưởng luận điểm ở tên bài. Tư tưởng này được sáng tỏ ở đoạn văn đầu và đoạn cuối. Đây chính là những câu mang luận điểm.

b. Bài văn bố cục ba phần:

I. Mở bài: Dùng lối lập luận đối chiếu so sánh để nêu luận điểm: ít ai biết học cho thành tài.

II. Thân bài: kể lại câu chuyện danh họa Lê-ô-na đơ Vanh-xi vẽ trứng là muốn nói đến cách học cơ bản thông qua một sự dạy dỗ có khoa học và sự kiên trì của thầy trò nhà danh họa.

III. Kết bài: Lập luận theo lối nguyên nhân - kết quả.

* Nhờ chịu khó học tập động tác cơ bản tốt nên mới có tiền đồ.

* Nhờ những ông thầy lớn nên mới dạy học trò được những điều cơ bản nhất.

* Chỉ có thầy giỏi mới tạo được trò giỏi. 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.