Soạn bài vận nước lớp 10

     

Soạn bài vận nước

Hướng dẫn tìm hiểu bài

1. Tác giả so sánh "Vận nước như dây mây leo quấn quýt" nhằm diễn tả vận nước phủ thuộc và nhiều mối quan hệ ràng buộc.

Muốn có sự bền vững, dài lâu và thịnh vượng phải có nhiều kế sách trị nước, có quan hệ đối nội đối ngoại tốt. Phải có đường lối chính sách tiềm năng kinh tế, quốc phòng và quan hệ hài hòa giữa người lãnh đạo với muôn dân.

2. Hai câu đầu tác giả bày tỏ tâm trạng của mình với nhà vua về vạn mệnh đất nước và kế sách lâu dài cho đất nước no ấm, thái bình.

3. Vô Vi là không làm gì trái với tự nhiên, con người hài hòa với thiên nhiên. Còn "điện các" là chỉ nơi vua ở. Nhà vua phải làm hợp lẽ tự nhiên, không trái với tự nhiên. Chốn chốn tắt đao binh: nghĩa là nơi không còn cảnh chém giết nhau nữa, không còn chiến tranh thì vận nước bền vững, ngôi vua ổn định dài lâu.

4. Hai câu cuối phản ánh truyền thống tốt đẹp của dân tộc Việt Nam. Đó là truyền thống yêu nước, khát khao nhân đạo và hòa bình không còn có chiến tranh, đói khổ.

Hướng dẫn thực hành

1. Theo Pháp Thuận, vận nước thời vua Lê Đại Hành (Lê Hoàn) như thế nào.

A. Thái bình thịnh vượng                                          B. Thịnh vượng dài lâu

C. Còn nhiều điều phải lo                                          D. Cả ba ý trên

2. Qua bài thơ, em thấy tác giả là người như thế nào?

A. Có lòng tự hào dân tộc                                        B. Lo lắng cho vận nước

C. Trí tuệ sâu sắc                                                     D. Cả ba ý trên

3. Lời khuyên của Pháp Thuận sâu xa ở chỗ nào?

A. Làm rõ được tình hình đất nước lúc bấy giờ

B. Chỉ ra điều cốt yếu nhất của một quốc gia là thái bình thịnh trị

C. Nêu được chính xác các trị nước yên dân của bậc vua chúa: lấy đức để cai trị, sao cho không phải đùn đến hình phạt hà khắc, động đến binh đao

D. Cả ba ý trên.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.