Tìm số chính phương có 4 chữ số sao cho viết ngược lại ta được 1 số chính phương khác chia hết cho số ban đầu?

Mình xin giải :

số chính phương cần tìm abcd =n², dcba = m²
→ dcba = abcd.p → 1 < p ≤ 9 (spc ≠ nên p ≠ 1)
→ m² = n².p → p chính phương
→ p = 4 or 9

p = 4 → a = 2 (do a.p < 10 tức a = 1 or 2 và d.p chắn → a chẵn = 2)
.........→ a = 2 loại do số chính phương ko có tên nào có đuôi 2 cả.. (chia bun nhé.. T_T )
p = 9 → a = 1, d = 9 (do a.p < 10)

→ ta có: 1bc9.9 = 9cb1
→ 90bc + 80 = 10cb
→ 900b + 90c + 80 = 100c + 10b
→ 890b +80 = 10c
→ 89b + 8 = c
do c < 10 → b = 0, c = 8

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.