Bài 2: Một trường phổ thông có 3 lớp 7.Tổng số học sinh của 2 lớp 7a và 7b là 85 học sinh....

Bài 2: Một trường phổ thông có 3 lớp 7.Tổng số học sinh của 2 lớp 7a và 7b là 85 học sinh.Nếu chuyển 10 hs từ lớp 7a sang 7c thì số hs 3 lớp lần lượt tỉ lệ thuận vs 7,8,9
Trả lời Mai Le , 16:28 ngày 26/01/2014 Xem thêm