Chương 2: Nhiễm sắc thể

MEN ĐEN VÀ CÁC QUY LUẬT DI TRUYỀN
CHƯƠNG 2: NHIỄM SẮC THỂ


Bài 8: Nhiễm sắc thể
1. Nhiễm sắc thể
2. Bộ nhiễm sắc thể
3. Tính đặc trưng của nhiễm sắc thể
4. Cấu trúc hiển vi NST
5. Chức năng của NST
Bài 9: Nguyên nhân
1. Chu kì tế bào
2. Sự thay đổi cơ bản hình thái của NST qua các kì
3. Nguyên nhân
Bài 10: Giảm phân
1. Giảm phân - Phân bào giảm nhiểm
2. Diễn biến - kết quả - ý nghĩa
Bài 11: Phát sinh giao tử và thụ tinh ở động vật
1. Phát sinh giao tử
2. Thụ tinh
Bài 12: Cơ chế xác định giới
1. Nhiễm sắc thể giới tính
2. Quy luật di truyền giới tính
3. Cơ chế xác định giới tính
4. Các yếu tố ảnh hưởng đến sự phân hóa giới tính
Bài 13: Di truyền liên kết
1. Di truyền liên kết
2. Ý nghĩa của di truyền liên kết
NỘI DUNG CHI TIẾT

Link download tài liệu:tại đây

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.