Hệ thông kiến thức sinh học lớp 8 Chương 1 Bài 2 Tế bào

HỆ THỐNG KIẾN THỨ SINH HỌC LỚP 8
CHƯƠNG 1 BÀI 2 TẾ BÀO

Tế bào là đơn vị cấu tạo nên tất cả các cơ quan trong cơ thể
Cấu tạo tế bào: gồm 3 phần chính
- Màng sinh chất (cấu tạo chủ yếu từ prôtêin và lipit)
- Chất tế bào (có các bào quan)
- Nhân: nhiễm sắc thể, nhân con
Chức năng của các bộ phận tế bào
- Màng sinh chất giúp tế bào thực hiện việc trao đổi chất
- Chất tế bào: diễn ra hoạt động sống của tế bào
• Lưới nội chất: tổng hợp và vận chuyển các chất
• Ribôxôm: nơi tổng hợp prôtêin
• Ti thể: tham gia hoạt động hô hấp giải phóng năng lượng
• Bộ máy Gôngi: thu nhận, hoàn thiện, phân phối sán phẩm
• Trung thể: tham gia quá trình phân chia tế bào
- Nhân: điều khiển mọi hoạt động sống của tế bào
• Nhiễm sắc thể: là cấu trúc hình thành protêin, có vai trò quyết định trong di truyền
• Nhân con: tổng hợp ARN ribôxôm (rARN)
Thành phần hóa học của tế bào
Tế bào là hỗn hợp phức tạp của hợp chất vô cơ và hữu cơ
1. Chất hữu cơ
- protêin (thành phần cơ bản của cơ thể, có trong tất cả các tế bào) gòm các nguyên tố: C, H, O, N, S, P
- gluxit (hợp chất loại đường và bột, trong cơ thể tồn tại dưới dạng đường glucôzơ <có ở máu>) gồm các nguyên tố: C, H, O (tì lệ: 2H: 1O)
- Lipit (là chất dự trữ của cơ thể, thường ở dưới da và ở nhiều cơ quan) gồm các nguyên tố: C, H, O (tỉ lệ H, O thay đổi theo từng loại Lipit)
- Axit nuclêic (chủ yêu ở nhân tế bào) gồm AND, ARN
2. Chất vô cơ: muối khoáng của kim loại: Na, Ca, Fe, Cu
Hoạt động sống của tế bào
- Hoạt động của tế bào gồm
- Mọi hoạt động sống của tế bào đều liên quan đến hoạt động sống của cơ thể, nên tế bào là đơn vị chức năng của cơ thể
~~ Tế bào là đơn vị chức năng và đơn vị cấu tạo của cơ thể.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.