Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 7 Cấu tạo tế bào thực vật

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6

Bài 7: CẤU TẠO TẾ BÀO THỰC VẬT

* Nội dung cơ bản:

1. Hình dạng và kích thước của tế bào.
- Các cơ quan của thực vật đều được cấu tạo bằng tế bào.
- Tế bào có hình dạng rất khác nhau: hình nhiều cạnh, hình trứng, hình sợi, hình sao...
- Tế bào có kích thước rất khác nhau.
2. Cấu tạo tế bào:
Tế bào thực vật gồm:
- Vách tế bào (chỉ có ở thực vật), tạo thành khung nhất định.
- Màng sinh chất, bao bọc chất tế bào.
- Chất tế bào là chất keo lỏng, chứa các bào quan như: lục lạp, không bào…
- Nhân có cấu tạo phức tạp, có chức năng điều khiển mọi hoạt sống của tế bào.


Hình 1: Cấu tạo tế bào thực vật


3. Mô:
- Mô là nhóm tế bào có hình dạng cấu tạo giống nhau, cùng thực hiện một chức năng riêng.
* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:

1. Nêu những điểm giống nhau và khác nhau của các tế bào thực vật?
2. Hãy ghi chú cho hình:3. Mô là gì:
a. Mô gồm những tế bào có kích thước, hình dạng giống nhau.
b.
Mô gồm những tế bào có kích thước, hình dạng, cấu tạo giống nhau cùng thực hiện một chức năng như nhau.
c.
Mô gồm những tế bào cùng thực hiện những chức năng giống nhau.
d.
Mô là đơn vị cấu trúc quyết định hình dạng của cây.
4. Thực vật có không bào lớn nhằm mục dích là:
a. Chứa dịch tế bào tạo áp suất thẩm thấu.
b. Giảm độc tố cho tế bào.
c. Góp phần làm giảm nhiệt độ.
d. Giữ độ ẩm cho tế bào.

ĐÁP ÁN
Câu 1:
Giống:
Đều gồm các thành phần:

+ Vách tế bào (chỉ có ở
tế bào
thực vật)

+ Màng sinh chất

+ Chất tế bào

+ Nhân

+ Thành phần khác: không bào, lục lạp (TB thịt lá)…

Khác:
Khác nhau về hình dạng và kích thước.
Câu 2:
3. b
4. a


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.