Hệ thống kiến thức sinh học lớp 6 Bài 8 Sự lớn lên và phân chia tế bào

HỆ THỐNG KIẾN THỨC SINH HỌC LỚP 6
Bài 8: SỰ LỚN LÊN VÀ PHÂN CHIA TẾ BÀO

* Nội dung cơ bản:

1, Sự lớn lên của tế bào:
+Tế bào lớn lên như thế nào?
+Nhờ đâu tế bào lớn lên được?
=> Các tế bào con là những tế bào non, mới hình thành, có kích thước bé; nhờ quá trình trao đổi chất chúng lớn lên thành những tế bào trưởng thành.
2, Sự lớn lên và phân chia tế bào:
- Tế bào được sinh ra rồi lớn lên tới một kích thước nhất định sẽ phân chia thành 2 tế bào con, đó là sự phân bào.
- Quá trình phân bào: đầu tiên hình thành 2 nhân, sau đó chất tế bào phân chia, vách tế bào hình thành ngăn đôi tế bào cũ thành 2 tế bào con.
- Các tế bào ở mô phân sinh có khả năng phân chia.
- Tế bào phân chia và lớn lên giúp cây sinh trưởng và phát triển.


Hình: Sự lớn lên và phân chia của tế bào thực vật* Câu hỏi và bài tập trắc nghiệm:
1. Ý nghĩa của sự lớn lên và phân chia tế bào đối với sinh vật (chọn câu trả lời đúng nhất):
a. Làm cho sinh vật duy trì nòi giống.
b. Làm cho sinh vật lớn lên.
c. Giúp sinh vật phát triển nòi giống.
d. Giúp sinh vật sinh trưởng và phát triển.

Hãy tìm những từ (a: lớn lên; b: phân chia; c: phân bào; d: phân sinh) để điền vào chỗ trống trong các câu sau:
2. Tế bào được sinh ra, rồi________đến một kích thước nhất định sẽ phân chia thành hai tế bào con, đó là sự_____
3. Cơ thể thực vật______do sự tăng số lượng tế bào qua quá trình______và tăng kích thước của từng tế bào do sự_____của tế bào.
4. Các tế bào ở mô________có khả năng_______
5. Tế bào_______và______giúp cây sinh trưởng và phát triền.
6. Tế bào(a)______________đến một kích thước nhất định thì(b)______________


ĐÁP ÁN
1. d, 2. a-c, 3. a-b-a, 4.d-b, 5. b-a, 6. a-b


Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.