So sánh quần thể sinh vật và quần xã sinh vật.?

*)giống nhau:

-đều là tập hợp của nhiều cá thể

-giữa chúng có mối quan hệ thích nghi

*)khác nhau:

bạn tự kẻ bảng ra

+)quần thể:

-tập hợp các cá thể cùng loai sống trong 1 sinh cảnh vào cùng 1 thời diểm nhất định

-mối quan hệ giữa các cá thể chủ yếu là thích nghi về mặt dinh dưỡng,nơi ở và dặc biệt là sinh sản nhằm đảm bảo sự tồn tại của quần thể

+)quần xã:

-tập hợp các cá thể của các loài khác nhau cùng sống trong 1 sinh cảnh.Mỗi quần xã có 1 quá trình lịch sử lâu dài

-ngoài mối quan hệ thích nghi còn có các quan hệ hỗ trợ và đối địch


Hay:
Quần xã dựa trên cơ sở quần thể. Chỉ có mối quan hệ liên quan lẫn nhau. Không thấy có khác hay giống để so sánh. Hiểu đơn giản như sau:

Quần thể: tập hợp các cá thể cùng loài.

Quần xã: tập hợp các quần thể.

Theo mình có thể so sánh được giữa quần thể này và quần thể khác, hoặc quần xã này và quần xã khác.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.