Viet phuong trinh phan ung chung minh cac chat sau la chat luong tinh: Ca(HCO3)2, (NH4)2CO3, Al2O3, Cr(OH)3?

* Ca(HCO3)2 (lưu ý là ion HCO3(-) có tính lưỡng tính)

- Tính bazo: Ca(HCO3)2 + 2HCl ----> CaCl2 + 2CO2 + 2H2O
Rút gọn: HCO3(-) + H(+) -----> CO2 + H2O

- Tính axit: Ca(HCO3)2 + Ca(OH)2 ----> 2CaCO3 + 2H2O
Rút gọn: HCO3(-) + OH(-) -----> CO3(2-) + H2O

* (NH4)2CO3

- Tính bazo (do ion CO3(2-)): (NH4)2CO3 + 2HCl -----> 2NH4Cl + CO2 + H2O
Rút gọn: CO3(2-) + H(+) -----> CO2 + H2O

- Tính axit (do ion NH4(+)): (NH4)2CO3 + 2NaOH -----> Na2CO3 + 2NH3 + 2H2O
Rút gọn: NH4(+) + OH(-) -----> NH3 + H2O

* Al2O3 (oxit lưỡng tính, tương tự với ZnO, PbO, BeO, Cr2O3, ...)

- Tính bazo: Al2O3 + 6HCl -----> 2AlCl3 + 3H2O
Rút gọn: Al2O3 + 6H(+) -----> 2Al(3+) + 3H2O

- Tính axit: Al2O3 + 2KOH + 3H2O -----> 2K[Al(OH)4]
Rút gọn: Al2O3 + 2OH(-) + 3H2O -----> 2[Al(OH)4](-)

(Có thể viết là: Al2O3 + 2KOH -----> 2KAlO2 + H2O)

* Cr(OH)3 (hidroxit lưỡng tính, tương tự Al(OH)3, Zn(OH)2, Be(OH)2, Pb(OH)2, ...)

- Tính bazo: Cr(OH)3 + 3HCl -----> CrCl3 + 3H2O
Rút gọn: Cr(OH)3 + 3H(+) -----> Cr(3+) + 3H2O

- Tính axit: Cr(OH)3 + NaOH -----> Na[Cr(OH)4]
Rút gọn: Cr(OH)3 + OH(-) -----> Cr(OH)4(-)

(Có thể viết là: Cr(OH)3 + NaOH -----> NaCrO2 + 2H2O

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.