Lịch sử 8 Bài 14

Tiết 22  Bài 14

ÔN TẬP LỊCH SỬ THẾ GIỚI CẬN ĐẠI

(Từ giữa thế kỉ XVI đến năm 1917)

I.Nội dung chính:

1.Những cuộc cách mạng tư sản.

2.Sự xâm lược của các nước thực dân phương Tây.

3.Phong trào đấu tranh của công nhân các nước tư bản.

4.Sự phát triển của văn học-nghệ thuật,khoa học-kĩ thuật.

5.Chiến tranh thế giới thứ nhất

I.Những sự kiện lịch sử chính:

                           Bảng thống kênhững sự kiện chính của lịch sử thế giới cận đại

Thời gian

Sự kiện

Kết quả

8-1566

Cách mạng Hà Lan Lật đổ ách thống trị của Vương Quốc Tây Ban Nha

1640-1688

Cách mạng tư sản Anh Lật đổ chế độ phong kiến,mở đường cho CNTB phát triển

1775

Chiến tranh giành độc lập của các thộc địa Anh ở Bắc Mĩ. Anh công nhận nền độc lập của các thuộc địa .Thành lập hợp chúng quốc Châu My (USA)

1789-1794

Cách mạng TS Pháp Phá bỏ tận gốc chế độ phong kiến,mở đường cho CNTB phát triển,ảnh hưởng sâu rộng trên toàn thế giới.

2-1848

Tuyên ngôn của đảng cộng sản ra đời Nêu qui luật phát triển của xã hội loài người và sự thắng lợi của chủ nghĩa xã hội.Vai trò của giai cấp tư sản trong việc lật đổ chế độ tư bản,xây dựng xã hội mới.

1818-1849

Phong trào cách mạng ở Pháp và Đức Giai cấp vô sản xác định được sứ mệnh của mình, có sự đoàn kết quốc tế trong phong trào công nhân.

1868

Minh Trị Duy Tân Đưa Nhật Bản chuyển sang giai đoạn CNTB và chuyển sang CNĐQ

1871

Công xã Pa-Ri Là cuộc cách mạng vô sản đầu tiên trên thế giới,lật đổ chính quyền giai cấp tư sản.

1911

Cách mạng Tân Hợi Là cuộc cách mạng tư sản lật đổ chế độ phong kiến ở Trung Quốc,ảnh hưởngđến phong troà giải phóng dân tộc Châu Á.

1914-1918

10-1917

Chiến tranh thế giới thứ nhất

 

 

-Cách mạng tháng mười Nga

-Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa,ảnh hưởng nghiêm trọng đến tình hình thế giới sau chiến tranh.

-Cuộc cách mạng vô sản thắng lợi đầu tiên trên thế giới,mở đầu thời kì lịch sư thế giới hiện đại.

II/ Những nội dung chủ yếu của lịch sử thế giới cận đại:

1/ Cách mạng tư sản và sự phát triển của CNTB:

2/ Phong trào công nhân quốc tế bùng nổ mạnh mẽ:

3/ Phong trào giải phóng dân tộc phát triển mạnh mẽ khắp các châu lục: Á, Phi, Mĩ La-tinh:

4/ Khoa học- kĩ thuật, văn học nghệ thuật của nhân loại đạt được những thành tựu vượt bậc:

5/ Sự phát triển không đều của CNTB → chiến tranh t/g thứ nhất:

 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.