Lịch sử 8 Bài 15

Tiết 23  Bài 15

CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA 1917 VÀ CUỘC ĐẤU TRANH BẢO VỆ CÁCH MẠNG 1917-1921                                    

 I.Hai cuộc cách mạng ở Nga năm 1917:

1.Tình hình nước Nga trước cách mạng

-Chính trị:

+Đế quốc quân chủ chuyên chế

+Nga hoàng tham gia chiến tranh thế giới thứ nhất.

-Kinh tế:suy sụp, đời sống nhân dân cực khổ

-XH:Mâu thuẫn sâu sắc

2.Cách mạng tháng 2-1917

-Diễn biến:

+Ngày 23/2 biểu tình của 9 vạn công nhân Pê-tơ-rô-grát.

+Ngày 27/2 dưới sự lãnh đạo của Đảng Bôn –sê-vích công nhân chuyển từ bãi công chính trị thành khởi nghĩa trang.

-Kết quả:

+Lật đổ chế độ Nga hoàng

+Thành lập hai chính quyền song song tồn tại:Xô viết và chính quyền Tư sản

- Tính chất: Là cuộc cách mạng dân chủ tư sản kiểu mới.

3.Cách mạng tháng mười Nga 1917:

 -Đảng Bôn-sê-vích: tiếp tục làm cách mạng lật đổ chính phủ tư sản lâm thời và chấm dứt sự tồn tại 2 chính quyền

-Chính phủ lâm thời tư sản :tham gia chiến tranh đế quốc. Đàn áp nhân dân

a.Diễn biến:

-24-10 tại điện Xmô-nưi Lê-nintrực tiếp chỉ huy cuộc khởi nghĩa ở pê-tơ-rô-qrat

-Ngày 25-10, Cung điện Mùa Đông bị chiếm, Chính phủ lâm thời sụp đổ, chính quyền hoàn toàn về tay nhân dân.

b.Kết quả:

-Lật đổ chính phủ lâm thời tư sản

-Đầu 1918 cách mạng thắng lợi trong cả nước

 Tuần: 12

Tiết:24

Bài 15 (tiếp theo)

II. CUỘC ĐẤU TRANH XÂY DỰNG VÀ BẢO VỆ THÀNH QUẢ CÁCH MẠNG. Ý NGHĨA LỊCH SỬ CỦA CÁCH MẠNG THÁNG MƯỜI NGA NĂM 1917

-Vì sao nước Nga năm 1917 có 2 cuộc cách mạng?

-Trình bày diễn biến cách mạng tháng 10-1917? Kết quả?

1/ Xây dựng chính quyền Xô-Viết.

-Ngày 25-10( 7/11) thành lập chính quyền Xô- viết, thông qua”Sắc lệnh hoà bình” và “sắc lệnh ruộng đất”

-Xoá bỏ bộ máy nhà nước cũ, xây dựng chính quyền mới do công nông đảm nhiệm.

-Xoá bỏ các dẳng cấp xã hội, thực hiện nam nữ bình quyền, dân tộc bình đẳng tự quyết

-Nhà nước nắm các ngành kinh tế the chốt

-3-1918 kí hoà ước Bơ-rét Li-tốp, rút khỏi chiến tranh.

2.Chống thù trong, giặc ngoài:

-1918 quân đội 14 nước đế quốc và phản cách mạng tấn công nước Nga

-Nứoc Nga tiến hành chính sách cộng sản thời chiến:

Nội dung chính sách CSTC:Quốc hữu hoá các xí nghiệp; trưng thu lương thực thừa của nông dân, nhà nước nắm độc quyền quản lí và phân phối lưong thực phẩm, thi hành chế độ lao động bắt buộc

-1918-1920 nước Nga thắng thù trong, giặc ngoài, bảo vệ, giữ vững nhà nước Xô-viết

3. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tháng 10

-Đối với nước Nga :cách mạng làm thay đổi hoàn toàn vận mệnh đất nước và số phận  nhân dân Nga

-Lần đầu tiên trong lịch sử nhân loại CMT 10 đã đưa người lao động lên năm chính quyền, xây dựng chế độ mới chế độ XHCN

-Đối với thế giới:làm thay đổi lớn lao trên thế giới và để lại nhiều bài học cho phong trào cộng sản, công nhân quốc tế , phong tràogiải phóng dân tộc ở nhiều nước.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.