Lịch sử 7 Bài 8

Tiết: 11Bài 8: NƯỚC TA BUỔI ĐẦU ĐỘC LẬP

1.Ngô Quyền dựng nền độc lập tự chủ

- Sau chiến thắng Bạch Đằng, năm 939: Ngô Quyền lên ngôi vua, đóng đô ở Cổ Loa

- Ngô Quyền thiết lập chính quyền mới do Vua đứng đầu quyết định mọi việc;đặt các chức quan văn- võ quy định lễ nghỉtong triều, trang phục quan lại các cấp.

Ở địa phương cử các quan trông coi các châu quan trọng.

–Độc lập chủ quyền được giữ vững, đất nước yên bình.

2.Tình hình chính trị cuối thời Ngô

-944: Ngô Quyền mất,  Dương Tam Kha cướp ngôi triều đình lục đục, đất nước rối loạn

-950: Ngô Xương Văn lật đổ Dương Tam Kha nhưng không quản lí được đất nước.

-965: Ngô Xương Văn chết , tranh chấp cát cứ diễn ra  đẫn đến  loạn 12 Sứ Quân.

2.Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước

* Tình hình đất nước:

-Loạn 12 Sứ Quân  đất nước chia cắt, loạn lạc.

-Nhà Tống có âm mưu xâm lược,

* Quá trình thống nhất:

-Đinh Bộ Lĩnh lập căn cứ ở Hoa Lư, ông liên kết với sứ Quân Trần Lãm, được nhân dân ủng hộ dánh đâu thắng đó được tôn là Vạn Thắng Vương

-Năm 967:  Đinh Bộ Lĩnh thống nhất đất nước.

 

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.