Lịch sử 7 Bài 9

BÀI 9: NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

I/ TÌNH HÌNH CHÍNH TRỊ –QUÂN SỰ

 1. Nhà Đinh xây dựng đất nước:

- 968: Đinh Bộ Lĩnh lên ngôi hoàng đế: Đinh Tiên Hoàng, đặt tên nước là Đại Cồ Việt ,đóng đô ở Hoa Lư.(Ninh Bình)

Năm 970, Vua đặt niên hiệu Thái Bình, giao hảo với nhà Tống

- Phong vương cho con, cắt cử tướng lĩnh thân cận giữ chức vụ chủ chốt, dựng cung điện, đúc tiền, xử phạt nghiêm kẻ có tội.

2. Tổ chức chính quyền thời Tiền Lê

* Sự thành lập của nhà Lê:

-Năm 979: Đinh Tiên Hoàng và con Đinh Liễn bị hảm hại ; nội bộ lục đục.

- Nhà Tống lăm le xâm lược,  năm 980 Lê Hoàn được suy tôn lên làm vua để chỉ huy kháng chiến.

- LêHoàn ( Lê Đại Hành) đổi nien hiệu là Thiên Phúc, lập nên nhà Lê ( Tiền Lê)

-Tổ chức chính quyền.

Trung ương

Vua đứng đầu nắm mọi quyền hành.

Gíup vua có thái sư và đại sư.

Dưới vua có các quan văn-võ, phong vương cho các con

Cả nước chia thành 10 lộ, dưới lộ có phủ, châu

      * Quân đội :

- Gồm 10 đạo, chia thành 2 bộ phận:

-+Cấm quân ( quân của triều đình)

-+Quân địa phương  đóng tại các lộ  luân phiên vừa luyện tập, vừa làm ruộng.

3. Cuộc kháng chiến chống Tống của Lê Hoàn

a) Hoàn cảnh lịch sử:

- Cuối năm 979, nội bộ nhà Đinh lục đục vì tranh quyền lợi à quân Tống xâm lược.

b) Diễn biến:

- Đầu năm 981 quân Tống do Hầu Nhân Bảo chỉ huy theo 2 đuờng thủy và bộ tiến đánh nước ta.

+Đường bộ theo đường Lạng Sơn

+Đường thuỷ  theo sông Bạch Đằng

-Lê Hoàn trực tiếp tổ chức và lãnh đạo cuộc kháng chiến. Cho quân đóng cọc ở sông Bạch Đằng ngăn chặn chiến thuyền địch. Nhiều trận chiến đấu ác liệt diễn ra. Cuối cùng thủy quân địch bị đánh lui.

-Trên bộ quân ta chặn đánh quân Tống quyết liệt buộc phải rút quân về nước.

c) Kết quả -Ý nghĩa:

- Đánh bại âm mưu xâm lược của kẻ thù, củng cố nền độc lập.

- Khẳng định khả năng bảo vệ độc lập của dân tộc.

 

TUẦN7

Tiết:13 -   BÀI 9 : NƯỚC ĐẠI CỒ VIỆT THỜI ĐINH – TIỀN LÊ

II/ SỰ PHÁT TRIỂN KINH TẾ VÀ VĂN HÓA

1.Bước đầu xây dựng nền kinh tế tự chủ:

a.Nông nghiệp:

-Chia ruộng đất công làng xã cho nông dân. để cày cấy,nông dân có nghĩa vụ nộp thuế, đi lính và lao dịch cho nhà nước.

-Nhà vua quan tâm đến sản xuất ,khuyến khích nhân dân làm nông nhgiệp.

+Tổ chức Lễ cày tịch điền +khuyến khích  khai khẩn đất hoang .

+Chú trọng thủy lợi, thuỷ đạo.

à Kết quả:Nông nghiệp ngày càng ổn định và phát triển.

b. Thủ Công Nghiệp

-Các xưởng thủ công nhà nước như:Xưởng đúc tiền ,rèn vũ khí ,may mặc,xây dựng cung điện, chùa chiền….

-Các nghề thủ công truyền thống:Dệt lụa,làm giấy,đồ gốm tiếp tục phát triển.

c. Thương Nghiệp:

-Đúc tiền đồng lưu thông trong nước.

-Nhiều trung tâm buôn bán,khu chợ được hình thành.

-Buôn bán với nứơc ngoài được mở rộng

2.Đời sống xã hội và văn hóa:

a.Xã hội: Gồm 2 tầng lớp:

-Tầng lớp thống trị:Vua,các quan văn,quan võ và một số nhà sư.

-Tầng lớp bị trị:Nông dân,thợ thủ công,thương nhân,một số địa chủ và nô tì.

b.văn hóa:

-Giáo dục chưa phát triển.

-Đạo Nho xâm nhập vào nước ta

-Đạo phật được truyền bá rộng rãi.

-Chùa chiền được xây dựng nhiều,nhà sư được coi trọng.

-Các loại hình văn hóa dân gian khá phát triển.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.