Lịch sử 7 Bài 10

Tiết 14

BÀI 10:                       NHÀ LÝ ĐẨY MẠNH CÔNG CUỘC XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC

1. Sự thành lập nhà Lý

- Năm1005, Lê Hoàn mất, Lê Long Đỉnh lên ngôi vua

1009 Lê Long Đỉnh chết.Triều Tiền Lê chấm dứt.Lý Công Uẩn được  suy tôn làm vua à Nhà Lý thành lập

-1010 đặt niên hiệu làThuận Thiên dời đô về Đại La, ( Hà Nội) lấy tên Thăng Long

-1054 nhà Lý đổi tên nước là Đại Việt

-Xây dựng bộ máy nhà nước.:

+Vua đứng đầu nắm giữ mọi quyền hành, theo chế độ cha truyền con nối.Gíup việc có các quan đại thần, các quan văn võ

+Chia cả nước thành 24 lộ, phủ.Dưới lộ phủ là huyện, hương xã.

2.Luật pháp và quân đội.

a.Luật pháp:

Năm1042 nhà Lý ban hành bộ luật Hình Thư ( Bộ luật thành văn dầu tiên của nước ta).

* Nội dung:Bảo vệ nhà Vua,triều đình; bảo vệ của công, tài sản nhân dân; cấm giết trâu bò, bảo vệ sản xuất nông nghiệp.

b.Quân đội:

+ Gồm 2 bộ phận: Cấm quân và quân địa phương.

+ Thực hiện chính sách “ngụ binh ư nông”.

+ Gồm các binh chủng: Bộ binh và Thuỷ binh, kỉ luật nghiêm mimh, huấn luyện chu đáo, được trang bị vũ khi cung tên giáo mác

- Xây dựng và bảo vệ khối đoàn kết dân tộc.

- Tạo quan quan hệ bình đẳng với các nước láng giềng.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.