Lịch sử 7 Bài 11

Tiết 15 – Bài 11 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN XÂM LƯỢC TỐNG  (1075 – 1077)

I. Giai đoạn thứ I (1075)

1/. Nhà Tống âm mưu xâm lược nước ta

-Thế kỉ XI, nhà Tống gặp phải khó khăn về kinh tế ,chính trị

-Xâm lược Đại Việt để giải quyết tình hình khó khăn trong nước.

-Nhà Tống xúi Cham-pa đánh Đại Việt, ngăn cản việc trao đổi buôn bán giữa 2 nước

2/. Nhà Lý chủ động tiến công để phòng vệ.

 • Nhà Lý chuẩn bị:
 • -Nhà lý chủ động tiến hành các biện pháp chuẩn bị đối phó.

  +Cử Lý Thường Kiệt làm tổng chỉ huy tổ chức kháng chiến.

  + Chủ động đánh tan ý đồ tiến công phối hợp với ChamPa của nhà Tống

  +Chủ trương của nhà Lý:Tấn công trước để phòng vệ.

  b.Diễn biến:

  -Tháng 10-1075, Lý Thường Kiệt và   Tông Đản chỉ huy 10 vạn quân, chia làm 2 đạo tấn công vào đất Tống

  +Mục tiêu: kho lương thành Châu Ung

  +Đường bộ do Than cảnh Phúc, Tông Đản chỉ huy quân dân miền núi.

  +LTK chỉ huy quân thuỷ đổ bộ vào Châu Liêm , châu Khâm

  +Lý Thường kiệt đã cho yết bảng nói rõ mục đích cuộc tiến công tự vệ của mình.

  -Sau 42 ngày đêm quân ta đã làm chủ thành Ung Châu tướng giặc phải tự tử.

  c.Ý nghĩa: Làm thay đổi kế hoạch và làm chậm lại cuộc tấn công xâm lược của nhà Tống vào nước ta

   

  TUẦN 8

  Tiết 16 – Bài 11 : CUỘC KHÁNG CHIẾN CHỐNG QUÂN  XÂM LƯỢCTỐNG  (1075 – 1077)

  II. GIAI ĐOẠN THỨ HAI (1076 – 1077)

  1/. Kháng chiến bùng nổ

  a.Nhà Lý chuẩn bị

  -Nhà Lý ra lệnh cho các địa phương ráo riết chuẩn bị đề phòng nhưng nơi hiểm yếu gần biên giới Việt -Tống

  - Xây dựng phòng tuyến sông Như Nguyệt làm nơi đối phó với quân Tống.

  b. Diễn biến

  -Cuối năm 1076, 10 vạn quân Tống, 1 vạn ngựa, 20 vạn dân phu do Quách Quỳ, Triệu Tiết chỉ huy  kéo vào nước ta; 1 đạo quân do Hoà Mâu theo đường biển tiếp ứng

  - Tháng 01/1077, quân Tóng vượt ải Nam Quan qua lạng Sơn tiến vào nước ta, nhà Lý đánh nhiều trận nhỏ để cản bước tiến của giặc.

  - Lý Kế Nguyên đã mai phục và đánh 10 trận liên tiếp ngăn bước tiến đạo quân thủy của giặc

  c.Kết quả: Quân Tống đóng quân ở bờ bắc sông Cầu không lọt vào sâu được

  2/. Cuộc chiến đấu trên phòng tuyến Như Nguyệt

  a. Diễn biến

  -Quách Quỳ cho quân  vượt sông đánh phòng tuyến của ta nhưng bị quân ta phản công quyết liệt làm chúng không tiến vào được.

  -Cuối xuân 1077 Lý Thường Kiệt cho quân vượt sông bắt ngờ đánh vào đồn giặc.

  b.Kết quả:

  +Quân giặc “mười phần chết đến năm sáu phần”.

  +Quách Qùy chấp nhận giảng hòa và rút quân về nước.

  c.Nguyên nhân -Ý nghĩa:

  + SỰ ủng hộ  tinh thần đoàn kết của quân  dân ta

  +Tài chỉ huy của Lí Thường Kiệt

  + Là trận đánh tuyệt vời trong lịch sử chống giặc ngoại xâm của dân tộc.

  + Củng cố nền độc lập tự chủ của dân tộc.

  + Đập tan mộng xâm lược Đại Việt của nhà Tống.

  Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.