Lịch sử 9 Bài 22

Sử 9 -Bài 22 CAO TRÀO CÁCH MẠNG TIẾN TỚI TỔNG KHỞI NGHĨA THÁNG TÁM NĂM 1945

I. MẶT TRẬN VIỆT MINH RA ĐỜI 19-5-1941.

1. Hoàn cảnh

+ Thế giới :Phát xít Đức chuẩn bị tấn công Liên Xô, Nhật chuẩn bị chiến tranh Thái Bình Dương

+Trong nước :nhân dân chịu 2 tầng áp bức Nhật – Pháp .

Trước tình hình khẩn trương , Nguyễn Ái Quốc  về nước triệu tập Hội Nghị Trung ương Đảng  lần thứ Tám  từ 10 đến  19-5-1941 tại  Pác  Bó ( Cao Bằng ) .

Hội nghị có những nhận định và chủ trương như sau :

* Nhiệm vụ  hàng đầu giải phóng dân tộc   khỏi ách  Pháp –Nhật

* Tạm gác khẩu hiệu :”tịch thu ruộng đất của địa chủ chia cho dân cày “ thay bằng khẩu hiệu : tịch thu ruộng đất của  đế quốc , Việt gian chia cho dân cày “; giảm tô , chia lại ruộng công .

* Thành lập  Việt Nam độc lập đồng minh ( Việt Minh ) 19-5-1941 bao gồm các tổ chức quần chúng  lấy tên là  Hội Cứu quốc  … Nguyễn Ái Quốc  kêu gọi đồng bào cả nước chống Nhật.

25/10/1941, Việt Minh chính thức ra đời đưa ra chương trình Cứu nước gồm 10 điểm

2. Hoạt động của Mặt trận Việt Minh  từ tháng 6-1941 đến 3-1945.

a. Xây dựng lực  lượng  cách mạng  tiến tới vũ trang khởi nghĩa :

-Ở căn cứ Bắc Sơn – Vũ Nhai : thống nhất các đội  du kích thành Cứu Quốc Quân  và phát động chiến tranh du kích  , sau đó  phân tán  nhỏ để gây cơ sở trong quần chúng tại Thái Nguyên , Tuyên Quang , Lạng Sơn .

-Ở căn cứ Cao Bằng  là nơi  tiến hành xây dựng các Hội Cứu Quốc  sớm nhất .Đến năm 1942 . Khắp 9 châu  đều có Hội Cứu Quốc . Ủy ban Việt Minh tỉnh Cao Bằng  và ủy ban Việt Minh  liên tỉnh Cao-Bắc -Lạng  đã được thành lập. Năm 1943 , đã có  19 ban xung phong “Nam tiến”  để liên lạc với căn cư địa Bắc Sơn – Vũ Nhai  và phát triển lực lượng  cách mạng xuống các tỉnh miền xuôi .

-Ở các nơi khác :Đảng tranh thủ tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân  vào mặt  trận  cứu nước . Báo chí của Đảng phát triển phong phú

b. Tiến lên vũ trang tranh đấu :

- 7-5-1944 , Tổng bộ Việt Minh ra Chỉ thị về sửa soạn khởi nghĩa

- Theo chỉ thị của Bác Hồ , ngày 22-12-1944 đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân  được thành  lập , 2 ngày sau đội đã  hạ đồn Phay Khắt – Nà Ngần ; quần chúng phấn khởi , quân địch hoang mang .

- Như vậy  đã củng cố và mở rộng  căn cứ Cao –Bắc- Lạng

- 5-1945  hai đội Cứu quốc quân  và Việt Nam tuyên truyền giải  phóng quân  hợp nhất thành Việt Nam Giải phóng quân .

Chỉ thị thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân (22/12/1944)

22-12-1944 buổi lễ thành lập  đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

II.Cao trào kháng Nhật, cứu nước tiến tới tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

1. Nhật đảo chính Pháp  9-3-1945.      

-Đầu 1945 chiến tranh thế giới sắp kết thúc , phát xít Đức bị quét khỏi  Liên Xô , nước Pháp được giải phóng .Phát xít Nhật  bị tấn công dồn  dập ở Châu Á- Thái Bình Dương

-Nhân cơ hội đó thực dân Pháp ở Đông Dương ngóc đầu dậy . Mâu thuẫn Pháp-Nhật ở Đông Dương trở nên gay gắt .

-Nhật  đảo chính Pháp  (9-3-1945) tuyên bố trao trả độc lập cho Việt Nam , đưa Trần Trọng Kim lập chính phủ bù nhìn . Tối cao cố vấn Nhật nắm toàn bộ  quyền  lực .Nhằm  độc chiếm Đông Dương.

2. Tiến tới Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945.

a Chỉ thị của Đảng :

Ban thường vụ Trung Ương  Đảng ra chỉ thị “Nhật – Pháp  bắn nhau và hành đông  của chúng ta” , xác định kẻ thù chính là phát xít Nhật .Đảng quyết định  phát động cao trào kháng Nhật , cứu nước làm tiền đề  cho cuộc khởi nghĩa .

b. Khởi nghĩa từng phần :

-Từ giữa tháng 3-1945 , cách mạng chuyển sang cao trào đấu tranh chính trị  kết hợp đấu tranh vũ trang , tiến hành chiến tranh du kích cục bộ , khởi nghĩa từng phần , giành chính quyền từng bộ phận .

- Ở Cao –Bắc – Lạng , Việt Nam tuyên truyền Giải phóng quân và Cứu Quốc Quân giải phóng hàng loạt các châu, xã ,tổng , thành lập chính quyền nhân dân .

- Ở Quảng Ngãi , tù chính trị nhà lao Ba tơ  nội dậy thành lập chính quyền  CM, tổ chức du kích Ba Tơ .

- Phong trào quần chúng lên cao  khắp trong nước đấu tranh  với khẩu hiệu “phá kho thóc , giải quyết nạn  đói”.Nhiều cuộc đánh chiếm kho thóc biến thành cuộc biểu tình ủng hộ Việt Minh .

- Hội nghị quân sự Bắc Kỳ  ( 4-1945) quyết định thành lập  Việt Nam giải phóng quân , mở trường đào tạo cán bộ , xây dựng căn cứ , Uy Ban quân sự cách mạng  Bắc Kỳ cũng  được thành lập .

- Khu giải phóng Việt Bắc ra đời  ( 4-6-1945) ,Ủy ban lâm thời  khu giải phóng lâm thời được thành lập . Khu giải phóng là căn cứ địa của cả nước , là hình ảnh thu nhỏ của Việt Nam mới . Không khí tiền khởi nghĩa lan tràn khắp cả nước .

Đội du kích Ba tơ

Khu giải phóng Việt Bắc ra đời  ( 4-6-1945)

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.