Lịch sử 9 Bài 32

Bài 32 – XÂY DỰNG ĐẤT NƯỚC, ĐẤU TRANH BẢO VỆ TỔ QUỐC

I. Việt nam trong 10 năm đi lên CNXH (1976 – 1985)

1. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1976 -1985)

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ IV của Đảng (12/1976)

- Đại hội tiến hành khi đất nước đã thống nhất .

- Đại hội đề ra đường lối xây dựng CNXH trong toàn quốc và thông qua phương hướng nhiệm vụ mục tiêu của kế hoạch 5 năm (1976 -1980).

b. Thực hiện kế hoạch 5 năm (1976 -1980).

- Mục tiêu: xây dựng cơ sở vật chất cho CNXH và cải thiện 1 bước đời sống nhân dân.

- Thành tựu:

+ Nông công nghiệp và giao thông vận tải căn bản được khôi phục.

+ Diện tích gieo trồng tăng 2 triệu ha.

+ Nhiều nhà máy được xây dựng.

+ Đường sắt Bắc Nam được khôi phục, xây dựng mới 1.700 km đường sắt, 3.800km đường bộ.

- Miền Nam:

+ Cải tạo XHCN được đẩy mạnh.

+ Xóa bỏ tư sản mại bản.

+ Phần lớn nông dân đi sâu vào con đường làm ăn tập thể.

+ Thủ công nghiệp, thương nghiệp được sắp xếp lại.

+ Văn hóa – giáo dục  có bước phát triển mới, xóa bỏ văn hóa đồi trụy.

- Hạn chế:

+ Nền kinh tế còn mất cân đối lớn, sản xuất phát triển chậm.

+ Thu nhập quốc dân và năng suất lao động thấp.

+ Đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn.

2. Thực hiện kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985)

a. Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ V của Đảng (3/1982).

- Nội dung:

+ Khẳng định tiếp tục xây dựng CNXH theo đường lối của đại hội IV, nhưng bắt đầu có điều chỉnh, bổ sung, cụ thể hóa cho từng chặng đường.

+ Xác định quá độ tiến  lên  CNXH ở nước ta trải qua nhiều chặng đường.

+ Quyết định phương hướng, nhiệm vụ, mục tiêu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985).

+ Phát triển thêm và sắp xếp lại cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh, cải tạo XHCN, nhằm cơ bản ổn định tình hình kinh tế – Xã hội.

+ Đáp ứng nhu cầu cấp thiết đời sống nhân dân.

+ Giảm nhẹ sự mất cân đối nghiêm trọng nhất trong kinh tế.

b. Thành tựu của kế hoạch Nhà nước 5 năm (1981 -1985).

- Đất nước có những biến chuuyển đáng kể.

- Trong sản xuất nông nghiệp và công nghiệp đã chặn được đà giảm sút:

+ Nông nghiệp tăng 4,9%.

+ Lương thực đạt 17 triệu tấn.

+ Công nghiệp tăng 6,4%/năm.

-  Hoàn thành hàng trăm công trình lớn và hàng ngàn công trình nhỏ.

- Dầu mỏ bắt  đầu được khai thác.

- Công trình thủy  điện Hòa Bình, Trị An chuẩn bị dưa vào hoạt động.

- Hoạt động khoa học kĩ thuật được triển khai góp phần thúc đẩy sản xuất.

- Hạn chế:

+ Khó khăn yếu kém của thời kì trước chưa khắc phục được, thậm chí 1 số mặt trầm trọng hơn.

+ Mục tiêu cơ bản là ổn định kinh tế – xã hội chưa được thực hiện.

II. Đấu tranh bảo vệ Tổ quốc (1975 – 1979)

1. Đấu tranh bảo vệ biên giới Tây Nam.

- Sau khi k/c chống Mĩ cứu nước thắng lợi, bọn Pônpốt quay súng bắn lại nhân dân ta.

- Chúng liến tiếp xâm lấn biên giới Tây Nam.

- 22/12/1978, chúng dùng 19 sư đoàn bộ binh, xe tăng đánh chiếm Tây Ninh, mở đầu chiến tranh xâm lược biên giới Tây Nam.

- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, chúng ta đã phản công đánh đuổi bọn Pônpốt khỏi lãnh thổ nước ta.

2. Đấu tranh bảo vệ biên giới phía Bắc:

- Trung Quốc  là nước láng giềng thân thiện với ta.

- Nhưng từ 1978, Trung Quốc  liên tiếp khiêu khích ta ở biên giới phía Bắc.

- 17/2/1979, TQ dùng 32 sư đoàn tấn công ta dọc biên giới từ Móng Cái đến Phong Thổ ( Lai Châu).

- Thực hiện quyền tự vệ chính đáng, nhân dân ta đã kiên quyết đánh trả, buộc TQ phải rút hết quân khỏi nước ta 18/3/1979.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.