Lịch sử 9 Bài 33

Tuần 35  Tiết 51

BÀI 33: VIỆT NAM TRÊN ĐƯỜNG ĐỔI MỚI ĐI LÊN CHỦ NGHĨA XÃ HỘI (TỪ NĂM 1986 ĐẾN NĂM 2000)

I – Đường lối đổi mới của Đảng:

  • Hoàn cảnh:

- Sau 10 năm xây dựng CNXH, đã thu được nhiều thành tựu và ưu điểm đáng kể nhưng cũng gặp nhiều khó khăn, đất nước lâm vào tình trạng khủng hoảng, nhất là về kinh tế, xã hội.

- Tình hình thế giới có nhiều thay đổi: Sự sụp đổ của CNXH ở Liên Xô và Đông Âu, sự phát triển của khoa học- kỹ thuật.

- Để đưa đất nước vượt qua khủng hoảng, đòi hỏi Đảng và Nhà nước ta phải đổi mới.

- Đường lối đổi mới của Đảng, được đề ra từ Đại hội Đảng lần VI (12/1986), được điều chỉnh, bổ sung và phát triển tại Đại hội Đảng lần VII, lần VIII, lần IX, lần X, lần XI.

  • Nội dung:

- Đổi mới không phải là thay đổi mục tiêu của chủ nghĩa xã hội, mà làm cho mục tiêu ấy được thực hiện có hiệu quả bằng những hình thức, bước đi và biện pháp thích hợp.

- Đổi mới phải toàn diện và đồng bộ, đổi mới về kinh tế phải gắn liền với đổi mới chính trị, nhưng trọng tâm là đổi mới kinh tế.

II – Việt Nam trong 15 năm thực hiện đường lối đổi mới (1986- 2000):

  • Thành tựu tiêu biểu:

* Thực hiện kế hoạch 5 năm 1986- 1990: Thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu của ba chương trình kinh tế- Lương thực- thực phẩm, hàng tiêu dùng và hàng xuất khẩu.

+ Về lương thực- thực phẩm: Đáp ứng nhu cầu trong nước, có dự trữ và xuất khẩu.

+ Về hàng tiêu dùng: Hàng hoá dồi dào, đa dạng, lưu thông tương đối thuận lợi.

+ Về hàng xuất khẩu: Kinh tế đối ngoại phát triển, hàng xuất khẩu tăng gấp 3 lần.

* Thực hiện kế hoạch 5 năm 1991- 1995: Phấn đấu vượt qua khó khăn, thử thách, ổn định và phát triển kinh tế, xã hội.

+ Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là 8,2%, lạm phát bị đẩy lùi, kinh tế đối ngoại phát triển.

+ Quan hệ đối ngoại được mở rộng.

* Thực hiện kế hoạch 5 năm 1996- 2000: Thực hiện tăng trưởng kinh tế nhanh, hiệu quả cao và bền vững, giải quyết những bức xúc về xã hội, cải thiện đời sống nhân dân.

+ Tổng sản phẩm trong nước tăng bình quân hàng năm là 7%, công nghiệp tăng 13,5%, nông nghiệp tăng 5,7%.

+ Tổng số vốn đầu tư của nước ngoài đạt 10 tỉ USD.

+ Quan hệ đối ngoại không ngừng được mở rộng.


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • bai 33 lich su 9
  • lich su 10 soan bai 33
  • soan bai 33 lich su 10
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.