Lịch sử 7 Bài 3

Bài 3   

CUỘC ĐẤU TRANH CỦA GIAI CẤP TƯ SẢN CHỐNG PHONG KIẾN THỜI HẬU KÌ TRUNG ĐẠI Ở CHÂU ÂU

1.Phong trào văn hóa phục Hưng( TK XIV- XVII)

-Nguyên nhân:

+Chế độ Phong Kiến kìm hãm sự phát triển của xã hội

+Giai cấp tư sản có thế lực về kinh tế nhưng không có địa vị xã hội

-Nội dung

+ phát động quần chúng  chống lại XHPK: Phê phán XHPK và giáo hội.

+Đề cao giá trị con người

+Mở đường cho sự phát triển của văn hóa Châu Âu và nhân loại.

2.Phong trào cải cách tôn giáo:

-Nguyên nhân:

+Giáo hội bóc lột nhân dân.

+ Giáo hội cản trở sự phát triển của GC TS, xã hội

-Nội dung:

+Phủ nhận vai trò thống trị của giáo hội.

+Bãi bỏ lễ nghi phiền toái.

+Quay về giáo lí nguyên thủy.

-Tác động đến xã hội:

+Góp phần thúc đẩy cho các cuộc khởi nghĩa nông dân.

+Tôn giáo phân hóa thành 2 giáo phái:đạo tin lành và kitô giáo.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.