Lịch sử 6 Bài 17

Tiết 19

Bài 17: CUỘC KHỞI NGHĨA HAI BÀ TRƯNG (NĂM 40)

1. Nước Âu Lạc từ thế kỷ II TCN đến thế kỷ I có gì thay đổi?

- Năm 179 TCN, Triệu Đà sáp nhập đất đai Âu Lạc vào Nam Việt, chia Au Lạc làm 2 quận Giao Chỉ và Cửu Chân.

- Năm 111 TCN, nhà Hán chiếm Âu Lạc và chia thành 3 quận, đó là: Giao Chỉ, Cửu Chân và Nhật Nam, cộng với 6 quận của Trung Quốc thành Châu Giao.

Đứng đầu châu là Thứ sử, đứng đầu mỗi quận là Thái thú  và Đô uý

Đứng đầu huyện là các Lạc tướng người Việt.

- Nhân dân Châu Giao phải chịu nhiều thứ thuế  (thuế muối, sắt) và cống nạp nặng nề (sừng tê, ngà voi, ngọc trai, đồi mồi, . . .)

- Đồng hóa dân ta: dưa người Hán sang và bắt dân ta theo phong tục Hán

2. Cuộc khởi nghĩa Hai Bà Trưng (năm 40)

a. Nguyên nhân cuộc khởi nghĩa:

- Do ách đô hộ thống trị tàn bạo của nhà Hán nên nhân dân căm phẫn.

b. Diễn biến cuộc khởi nghĩa:

- Mùa Xuân năm 40, Hai Bà Trưng dựng cờ khởi nghĩa ở Hát Môn (Hà Tây).Cuộc khởi nghĩa được các tướng lĩnh và nhân dân ủng hộ, chỉ trong thời gian ngắn nghĩa quân đã làm chủ Mê Linh, tiến đánh Cổ Loa  rồi Luy Lâu.

* Kết quả: Thái thú Tô Định bỏ trốn, quân Hán bị đánh tan, khởi nghĩa giành thắng lợi.

c. Kết quả:

- Xoá ách áp bức tàn bạo của quân xâm lược Hán

- Giành lại độc lập cho dân tộc.

d. Ý nghĩa:

Thể hiện tinh thần yêu nước, ý chí quật cường bất khuất của dân tộc ta.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.