Địa Lí 7 Bài 4 – Thực hành Phân tích lược đồ dân số và tháp tuổi

I. MỤC TIÊU:

1. Về kiến thức:

-         HIểu được tiết thực hành củng cố cho học sinh một số k/n về mật độ dân số và sự phân bố dân cư không đồng đều trên thế giới, các k/n đô thị , siêu đô thị và sự phân bố các siêu đô thị châu Á.

-         Đọc và khai thác các thông tin trên lược đồ dân số.

-         Đọc sự biến đổi kết cấu dân số theo độ tuổi một địa phương qua tháp tuổi, nhận dạng tháp tuổi.

-         Qua bài thực hành học sinh được củng cố kiến thức, kỹ năng đã học của toàn chương và biết vận dụng vào việc tìm hiểu thực tế dân số châu Á , dân số một địa phương.

-         Chuẩn bị: H4.1: lược đồ mật độ dân số tỉnh Thái Bình năm 2000, H4.2, H4.3 tháp tuổi TP. Hồ Chí Minh, H4.4 lược đồ phân bố dân cư châu Á .

2. Về kỹ năng:

-         Biết cách rèn kỹ năng quan sát,phân tích tranh ảnh,biểu đồ,bảng số liệu

3. Về thái độ:

-         Học sinh nhận xét và đánh giá được kết quả của bạn cũng như đánh giá kết quả học tập của mình

II. CHUẨN BỊ CỦA GIÁO VIÊN (GV) VÀ CỦA HỌC SINH (HS):

1. Chuẩn bị của GV:

-         SGK, compa thước

2. Chuẩn bị của HS:

-         SGH, thước, compa…

III. TIẾN TRÌNH BÀI DẠY:

1. Kiểm tra bài cũ: (5 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

- Nêu sự khác nhau của 2 kiểu quần cư nông thôn và quần cư đô thị.

- Như thế nào gọi là siêu đô thị? Châu lục nào có nhiều siêu đô thị (bao nhiêu)? Việt Nam có siêu đô thị không? (TP.HCM , Hà Nội Þ đô thị)

 

Trả lời - Có 2 kiểu quần cư chính là: quần cư nông thôn và quần cư đô thị.

- Ở nông thôn:

+ Mật độ dân số thường thấp

+ Hoạt động kinh tế chủ yếu là sản xuất nông, lâm, ngư nghiệp.

- Ở đô thị:

+ Mật độ dân số rất cao.

2. Dạy nội dung bài mới: (35 phút)

+ Đặt vấn đề vào bài mới:

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

* Hoạt động 1: Yêu cầu thực hiện đọc tên lược đồ H4.1

Phương pháp: Phân tích, thực hành

- Gíao viên treo lược đồ H4.1 lược đồ mật độ dân số tỉnh Thái Bình năm 2000.

- Hướng dẫn học sinh đọc bảng chú giải.

+ Chú ý thang màu

- Tìm màu có mật độ dân số cao nhất

- Tìm màu có mật độ dân số thấp nhất.

 

- Đơn vị người/km2

- Từ màu cam mật độ dân số thấp nhất.

- Dưới 1000 người/lm2 (H. Tiền Hải)

- Màu đỏ đậm mật độ dân số cao nhất .

- Trên 3000 người/km2 (TX. Thái Bình)

I. Yêu cầu thực hiện đọc tên lược đồ H4.1 :

- Nhắc lại cách tính mật độ dân số.

- Chia lớp làm 4 tổ, đại diện tổ lên lớp thực hiện.

* Hoạt động 2: 

Hướng dẫn học sinh đọc tháp tuổi:

Phuong pha´p: so sa´nh

- Gíao viên treo H4.2 Tháp tuổi Tp.HCM (01-04-1989).

- H4.3 Tháp tuổi TP.HCM (01-04-1999).

- Giáo viên hướng dẫn học sinh so sánh 2 tháp tuổi theo trình tự.

- So sánh nhóm tuổi dưới tuổi lao động ở tháp tuổi 1989 với tháp tuổi 1999.

- So sánh nhóm tuổi lao động

Þ Sau 10 năm tháp tuổi thay đổi .

- Trẻ 0 đến 14 tuổi đã giảm từ 5% nam xuống gần 4% nam và gần 5% nữ xuống 3,5% nữ.

- H4.3 tỉ lệ sinh nhỏ, tuổi lao động đông nhất từ 20 đến 24 tuổi và 25 đến 29 tuổi.

- Tỉ lệ sinh nhỏ – dân số già

II. Hướng dẫn học sinh đọc tháp tuổi :

- Nhận dạng tháp tuổi trẻ, già.

 

 

 

 

 

 

- Chú ý tháp tuổi bài 1 triệu người.

 

* Hoạt động 3: Kĩ năng đọc lược đồ

Phương pháp: Quan sát, phân tích

- Giáo viên treo lược đồ H4.4 Lược đồ phân bố dân cư châu Á .

- Mỗi chấm đỏ tương ứng?

- Tìm trên lược đồ nơi có nhiều

 

 

 

 

- 500.000 người

Þ Có mật độ dân số cao nhất. Đó là các nơi Đông Á, Đông Nam Á và Nam Á.

- Châu Á (12)

III. Kĩ năng đọc lược đồ :

 

 

- Đọc các kí hiệu trong bản chú giải .

   3. Củng cố, luyện tập: (3 phút)

Hoạt động của GV

Hoạt động của HS

Nội dung chính

 - Lược đồ H4.1 không ghi tên học sinh dán các ô đúng với lược đồ .

- Trò chơi tên 3 TP trên 8 triệu dân (siêu đô thị) Thượng Hải, Bom Bay (Mumbay), Giacacta

 

 

HS trả lời

 

4. Hướng dẫn học sinh tự học ở nhà: (2 phút)

-         Làm bài tập bản đồ, xem bài mới (Bài 5)

5. Phần bổ sung của đồng nghiệp hoặc của cá nhân:

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

………………………………………………………………………………………………………………………..


Các từ khóa trọng tâm " cần nhớ " để soạn bài hoặc " cách đặt đề bài " khác của bài viết trên:
  • Phân tích nhân vật ngô tử văn trong chuyên chức phán sự đền tản viên của nguyễn dữ
  • ,

    Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.