thu thập số liệu thông kê, tần số lớp 7

Khái niệm :

-  dấu hiệu điều tra là một vấn đề hay hiện tượng mà người quan tâm tìm hiểu.

- số liệu thông kê là các số liệu thu thập được khi điều tra về một dấu hiệu điều tra. Mỗi số liệu là một giá trị của dấu hiệu.

-  tất cả các giá trị (không nhất thiết phải khác nhau) của dấu hiệu bằng số các đơn vị điều tra.

- Tần số của một giá trị là số lần xuất hiện của một giá trị trong dãy giá trị của dấu hiệu.

Bảng “tần số” có dạng :
giá trị (X) tần số (n)
X1 n1
X2 n2

Trong đó :

  • Cột : giá trị (X) là dãy giá trị của dấu hiệu khác nhau được sắp xếp theo thứ tự tăng dần.
  • Cột :tần số (n) là tần số tương ứng của giá trị X.
Ý nghĩa :

Bảng “tần số” giúp người điều tra dễ có nhận xét chung về sự phân bố của giá trị của dấu hiệu và tiện lợi cho việc tính toán sau này.

số trung bình cộng : A=frac{n_1X_1+n_2X_2+cdots +n_k}{n_1+n_2+cdots +n_kX_k}

Định nghĩa :

số trung bình cộng thường dùng làm “đại diện” cho dấu hiệu, đặc biệt là khi muốn so sánh các dấu hiệu cùng loại.

công thức :

Trong đó :

  • X1, X2, … Xk : giá trị khác nhau của dấu hiệu X.
  • n1, n2, …, nk : là các tần số tương ứng.
  • N : số các giá trị.

mốt của dấu hiệu :

mốt của dấu hiệu là giá trị có tần số lớn nhất trong bảng “tần số”.

kí hiệu : M0.

BÀI 1: điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 7A được ghi như sau :

9 10 5 6 7 6 5 7 8 10
10 5 8 7 9 9 6 9 8 5
7 7 8 6 9 1 7 2 7 6
  1. Dấu hiệu ở đây là gì ?
  2. Lập bảng tần số.
  3. Tính một của Dấu hiệu và trung bình cộng của Dấu hiệu.
Giải.

1.Dấu hiệu : điểm kiểm tra 1 tiết môn toán của lớp 7A.

2.bảng tần số

X

n

n.X

A

1

1

1

A =209 : 30 = 6.97

2

1

2

5

4

20

6

5

30

7

7

49

8

4

32

9

5

45

10

3

30

 Tổng

30

209


Mốt : M0 = 7 khi n = 7.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.