toán lớp 7

Bài 1. (4 điểm) 
a) Chứng minh rằng 7^6+7^5-7^chia hết cho 55 

b) Tính A = 1+5+5^2+5^3+ . . . +5^49+5^50


Bài 2. (4 điểm) 
a) Tìm các số a, b, c biết rằng : 
a/2=b/3=c/4 và a + 2b - 3c = -20 
b) Có 16 tờ giấy bạc loại 20 000đ, 50 000đ, 100 000đ. Trị giá mỗi loại tiền trên đều 
bằng nhau. Hỏi mỗi loại có mấy tờ? 
 
Bài 3. (4 điểm) 
a) Cho hai đa thức f(x) = x^5-3x^2+7x^4-9x^3+x^2-1/4

                          g(x) = 5x^4-x^5+x^2-2x^3+3x^2-1/4

Tính f(x) + g(x) và f(x) - g(x). 

b) Tính giá trị của đa thức sau: 
 A = x^2+x^4+x^6+ …+ x^100 tại x = -1. 
 
Bài 4. (4 điểm) 
Cho tam giác ABC có góc A bằng 90 độ., trên cạnh BC lấy điểm E sao cho BE=BA. Tia phân giác của góc B cắt AC ở D. 
a) So sánh các độ dài DA và DE. 
b) Tính số đo góc BED. 
 
Bài 5. (4 điểm) 
 Cho tam giác ABC, đường trung tuyến AD. Kẻ đường trung tuyến BE cắt AD ở G. 
Gọi I, K theo thứ tự là trung điểm của GA, GB. Chứng minh rằng: 
a) IK // DE, IK = DE. 
b) AG = 2/3AD.

Chú ý: Tham khảo thêm các bài bên dưới! Thấy hay thì like và chia sẻ ngay nhé.